PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Geochemie životního prostředí - MG431P07
Anglický název: Environmental geochemistry
Český název: Geochemie životního prostředí
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (16.05.2005)
Přednáška je určena studentům geochemie a všem ostatním oborům zasahujícím do životního prostředí. Přednáška shrnuje vybrané aspekty zemského metabolismu, které jsou nebo mohou být ovlivněné člověkem.
Literatura
Poslední úprava: ZACHAR (12.05.2005)

Butcher S.S. (ed) (1992): Global Biogeochemical Cycles . - Academic Press Limited London.

Mihaljevič M., Moldan B. (1999): Otázky biogeochemie. - Karolinum Praha

Schlesinger W.(ed) (1991): Biogeochemistry ,an analysis of global change. - Academic Press 443 pp.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (31.05.2012)

Písemný test v rozsahu přednášené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: ZACHAR (12.05.2005)

Metabolismus planety Země - pohyb látek v přírodě, základní jednotky a veličiny pohybu látek, rezervoár, látkový tok, doba setrvání, energetický metabolismus, termodynamické zákony, zdroje energie, jejich dělení a přeměny, vznik sluneční soustavy a naší planety

Litosféra - stratifikace Země, magmatismus a vznik Zemské kůry, zvětrávaní, transport, sedimentace, diageneze a metamorfismus, pedosféra, vznik, stratifikace, nejdůležitější součásti půd, eroze, znečištění, acidifikace

Hydrosféra - vlastnosti vody, vodní prostředí, hydrologický cyklus, rozdělení vodních nádrží podle složení, eutrofizace vodního prostředí, fluviální systém, podzemní voda, oceán, vznik mineralizace oceánské vody, proudění, poškození oceánu

Atmosféra - složení, vznik a stratifikace atmosféry, zdroje, propady a výstupy látek v atmosféře, znečištění ovzduší, transport látek atmosférou, tepelná a radiační bilance, antropogenní změna klimatu, ozonosféra

Biosféra - živé organismy, ekosystémy a biomy, zralé a nezralé ekosystémy, diverzita

Lidé na Zemi - metabolismus cyklický, metabolismus jednosměrného toku, vývoj látkového hospodaření během vývoje lidské společnosti, využití surovin a energie člověkem, skutečnost a perspektivy

Globální biogeochemické cykly - biogeochemický cyklus uhlíku, síry, dusíku, fosforu - nejdůležitější sloučeniny, formy, přeměny, látkové toky, obsahy v hlavních rezervoárech, vliv na globální procesy

Biogeochemie malých povodí - význam a vymezení malého povodí, nejdůležitější procesy, ovlivnění lidskou činností, nejdůležitější prováděná měření, látková bilance, příklady

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK