PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z geologie II - MG431C90D
Anglický název: Educational practices II
Český název: Pedagogická praxe z geologie II
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Neslučitelnost : MG431C90B
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (12.02.2019)
Souvislá pedagogická praxe slouží k samostatné výukové činnosti studentů. Pedagogická praxe II je určena především pro výuku gymnáziu (vyšší stupeň osmiletého gymnázia). Je organizována přednostně na fakultních školách PřF UK, v odůvodněných případech i na jiných školách, přičemž alespoň jedna ze souvislých praxí proběhne na území hl. m. Prahy. Během praxe II provádějí studenti jednak hospitace (4 náslechy), jednak vlastní výukovou činnost pod vedením fakultního učitele. Praxe trvá zpravidla 4 týdny, skutečná délka je vázána na počet odučených hodin (včetně hodin dalšího aprobačního předmětu, jehož praxe je upravena vlastními předpisy). Je třeba odučit celkem 19 hodin v předmětech, kde je probíráno geologické učivo, nebo v jiných přírodovědných předmětech. V rámci těchto hodin je třeba realizovat i laboratorní práce, praktické cvičení, vycházku či exkurzi. Podrobnosti jsou upřesňovány pokyny studijního oddělení, pokyny garanta předmětu a na informativní schůzce pořádané na začátku semestru, ve kterém praxe probíhá.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (24.01.2023)

Borůvková, J. - Šulcová, R. - Marada, M.: Příprava, organizace a realizace pedagogické praxe. UK v Praze, PřF 2002

Mazáčová N.: Pedagogická praxe. UK, Pedagogická fakulta, 2014. 74 s.  Dostupné na https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-pedagogicka_praxe.pdf

Jelen J., Stratilová Urválková E., Chlebounová I., Hanus M., Marada M., Matějka D., Šulcová R.. Příprava, organizace a realizace pedagogických praxí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy . Praha: Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta, Knihovna chemie, 2020, 52 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (12.02.2019)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

- účast na informační schůzce (před praxemi) a reflexní schůzce (po praxích)

- včasné odevzdání rozvrhu (mailem garantovi předmětu) 

- odevzdání formulářů A+B, C a DPP pedagogů (není-li stanoveno jinak)

- hospitace předepsaného počtu hodin (4 VH) a odevzdání záznamů z hospitací (náslechových hodin) ke kontrole

- odučení předepsaného počtu hodin: 19 (15 vyučovacích hodin, 4 h laboratorní práce/praktická cvičení/exkurze)

- odevzdání kompletních příprav pro 5 vyučovacích hodin včetně pracovních listů, testů, her, prezentací (v elektronické podobě), poznámek aj.

- vedení geologické / přírodovědné exkurze a odevzdání podkladů k exkurzi včetně přípravy na exkurzi, trasy, pracovních listů a hodnocení ke kontrole

- písemné zpracování reflexe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK