PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Histor. vývoj globálního ekosystému - MG422P49
Anglický název: Development of Global Ecosystem in Geological Past
Český název: Histor. vývoj globálního ekosystému
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Neslučitelnost : MG422P06
Je neslučitelnost pro: MG420P06
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: OPLUSTIL (30.04.2002)
Kurz seznamuje ve své první s teoretickými východisky studia fosilních ekosystémů. Pozornost je věnována zkamenělinám, jejich vzniku, dále jejich klasifikačnímu systému, paleoekologickým faktorům, které ovlivňovaly výskyt organizmů v geologické minulosti, paleobiogeografii a geologické činnosti organismů. Druhá část se věnuje otázkám evoluce, vývoji jednotlivých fenoménů globálního ekosystému a významným událostem jednotlivých geologických období.

Literatura
Poslední úprava: SRBA (19.08.2002)

Doporučená literatura:

Pokorný, V. a kol., 1992: Všeobecná paleontologie. Univerzita Karlova, 296 str.

Flegr, J. 1994: I. Mechanismy mikroevoluce. Univerzita Karlova Praha, 111 str.

Mišík M., Chlupáč I., Cicha I., 1985: Stratigrafická a historická geologie. SPN Bratislava.

Briggs D. E. G., Crowther P. R., 1992: Palaeobiology: A Synthesis. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 583 str.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (19.05.2012)

Požadavky: účast na praktických cvičeních, semestrální práce na zvolené téma, písemný zkušební test

Sylabus -
Poslední úprava: OPLUSTIL (30.04.2002)

Detailní pohled na východisko: zkameněliny a proces fosilizace - definice, podmínky fosilizace, fosilizační proces, biocenózy, tafonomie, biomineralizace.

Třídění dat, systematika: klasifikace, teoretická taxonomie, nomeklatura.

Základy paleoekologie: biosystémy, prostředí, ekologické faktory, vztahy organismů navzájem a k anorganickému prostředí, úvod do populační analýzy, paleoekologické rekontrukce.

Vývoj v prostoru, paleobiogeografie: členění, vliv klimatu, provincionalita, paleogeografie, významné události.

Geologická činnost organismů: horninotvorná činnost, změny životního prostředí vlivem organismů.

Evoluce: mikroevoluce, speciace, makroevoluce, přírodní výběr, genetika, vývojové teorie, ryclost evoluce, druh, evoluce vyšších taxonů, paralelismus a konvergence, koevoluce.

Vývoj ekosystémů: počátky života, vývoj v prekambriu, vývoj útesů, evoluční fauny, tiering, terestrializace, let.

Významné události: hromadná vymírání, rejuvenace ekosystému

Forma výuky: 13 tříhodinových přednášek věnovaných tématům podle sylabu a 13 dvouhodinových cvičení při kterých budou demonstrovány praktické příklady

Požadavky: účast na praktických cvičeních, semestrální práce na zvolené téma, písemný zkušební test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK