PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Systematická paleontologie I - MG422P12
Anglický název: Systematic Paleontology I
Český název: Systematická paleontologie I
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
RNDr. Radek Mikuláš, CSc., DSc.
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Mgr. Radek Vodrážka, Ph.D.
Neslučitelnost : MG422P12E
Je prerekvizitou pro: MG422T44, MG422P20
Anotace -
Poslední úprava: OPLUSTIL (30.04.2002)
V jednotlivých blocích budou probrány skupiny mikrofosílií živočišného a rostlinného původu, makroskopických zbytků nižších a vyšších rostlin, a části bezobratlých živočichů. Důraz bude kladen na systematiku, taxonomii, evoluci, paleoekologii, metody výzkumu jednotlivých skupin a časoprostorové rozšíření v minulosti Země.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (12.04.2006)

Boardman, R.S., Cheetham, A.H., Rowell, A.J., 1987: Fossil Invertebrates. Blackwell Scientific Publ., 713 pp.

Pokorný, V., 1965: Principles of zoological micropaleontology. Pergamon Press. Oxford.

Pokorný, V. a kol. (1992): Všeobecná paleontologie. - Univerzita Karlova.

Kvaček, Z. a kol. (2000): Základy systematické paleontologie. - Univerzita Karlova.

Taylor, T.N. a Taylor, E.L., 1993: The biology and evolution of fossil plants. - Prentice Hall, New Yersey, 982 pp.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D. (29.10.2019)

Požadavky k zápočtu jsou aktivní účast na cvičeních a poznávačka fosilních rostlin.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (19.05.2012)

Bude probrána morfologie, stratigrafické rozšíření, paleoekologia a možné aplikace u následujících skupin organismů:

1. Bacteria a Eucarya

2. Houby

3. Řasy

4. Acritarcha

5. Mechorosty

6. Psilofytní rostliny

7. Kapraďorosty

8. Nahosemenné

9. Krytosemenné

10. Protozoa

11. Porifera

12. Archeocyata

13. Coelentarata

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Rudolf Trnka (06.05.2016)

velmi silně se nedoporučuje tuto přednášku absolvovat ve stejném semestru jako tzv. malý systém (= MG422P01 Paleontologie, popř. MG422P02 Základy paleobiologie), nejlépe pak je, aby přednáška po tomto malém systému následovala s 1ročním, či vyšším zpožděním!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK