PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kutikulární analýza - MG422P08
Anglický název: Cuticular analysis
Český název: Kutikulární analýza
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (09.05.2006)
Kutikulární analýza je paleobotanická metoda dovolující získat buněčné struktury pokožky listů chemickou izolací povrchové rezistentní vrstvičky proniklé kutinem – kutikuly. Pokožka nese řadu důležitých znaků, např. typy trichomů, průduchů, které vedou k doplnění charakteristiky druhu, založeném na listovém materiálu a usnadňují rozpoznání a zdůvodnění přirozených vztahů, popř. odhalení konvergencí při určování fosilních listů. Specifické vlastnosti kutikuly přinášejí informace o prostředí a ekologii rostlin.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (09.05.2006)

Barthel, M. (1962): Epidermisuntersuchungen an einigen inkohlten Pteridospermenblättern des Oberkarbons und Perms. Geologie, 11, Beih. 33, 1-140. Berlin.

Knobloch, E., Kvaček, Z. (1976). Miozäne Blätterfloren vom Westrand der Böhmischen Masse. Rozpr. Ústř. Úst. geol. 42:1-131. Praha.

Kvaček, Z. (2004) Revisions to the Early Oligocene flora of Flörsheim (Mainz Basin, Germany) based on epidermal anatomy. Senckenbergiana Lethaea, 84: 1-73, 1 text-fig., T tab., 20 pls. Frankfurt am Main

Kvaček Z., Dvořák Z., Mach K., Sakala J.¨(2004): Třetihorní rostliny severočeské hnědouhelné pánve. - Severočeské doly, akciová společnost, Chomutov, nakl. Granit, Praha, 160 pp.

Sen, U., De, B. (1992): Structure and ontogeny of stomata in ferns. Blumea, 37, 239-261, Leiden.

Zodrow, E.L. , Pšenička, J., Bek, J. (2005): A reassessment of the taxonomy of Oligocarpia bellii (Late Pensylvanian, Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada). – Palaeontographica b, 272, 51-56.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (09.05.2006)

Systematická paleontologie I.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (09.05.2006)

1. Úvod – účel a metody kutikulární analýzy. Hromadná (bulk) analýza uhlí, analýz listových fragmentů, analýza kutikul in situ. Postupy preparace, vhodnost materiálu pro chemickou izolaci kutikul, popřípadě přenášení pomocí filmu. Uchovávání preparátů.

2. Terminologie popisu povrchových mikroskopických struktur pokožky. Idiokutikulární a epikutikulární znaky, topografie elementů. Typy trichomů a průduchů, hydatody, hypodermis. Měření rozměrů, hustoty průduchů, výpočet stomatálního indexu s ohledem na koncetrace CO2.

3. Systematická anatomie listů. Charakteristiky pokožek kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin. Přehled významných zástupců paleozoické, mesozoické a cenozoické flóry a jejich kutikulárních znaků.

4. Praktická cvičení preparace kutikul, jejich mikroskopická dokumentace v biologickém mikroskopu (interfereční a fázový kontrast) a elektonovém rastrovacím mikroskopu.

Cíl: Získat praktické a teoretické základy a návyky, jak preparovat listové fosilie pro další vyhodnocení jejich anatomických znaků. Naučit se správnému postupu a terminologii při popisu získaných struktur. Získat přehled o listové anatomii rostlin pro účely určování fosilií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK