PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy paleobiologie II - MG422P06
Anglický název: Principles of paleobiology II
Český název: Základy paleobiologie II
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MG422P49
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (30.09.2013)
V jednotlivých blocích budou probrány základné okruhy všeobecné cásti paleobiologie: podmínky vzniku zkamenělin, paleoekologie, biostratigrafie, evoluce, paleogeografie, tafonomie.
Literatura -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (30.09.2013)

Pokorný, V. a kol. (1992): Všeobecná paleontologie. - Univerzita Karlova.

Briggs, D.E.G., Crowther, P.R. 2001: Palaeobiology II. Blackwell publishing company.

Dodd, J.R., Stanton, R.J. 1981: Paleoecology, concepts and applications. John Wiley and son. New Yourk, London, Sydney.

Berggren, W.A., vanCouvering 1989: Catastrophes and Earth history. Princeton Univ. Press. Princeton.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (30.09.2013)

Zápočet - projekt - prezentace nového vědeckého zjištění v oblasti paleobiologie. Zdrojem musí být anglická odborná publikace.

Zkouška - ústní v rozsahu přednášané látky

Sylabus -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (30.09.2013)

V 13 blocích 4-hodinových prednášek budou probrány tyto okruhy:

1. Dejiny, význam a organizace paleobiologie

2. Vznik a zpusoby zachování zkamenelin

3. Systematika a její specifika v paleobiologii

4. Paleoekologie I: systémy organizmu a jejich prostredí

5. Paleoekologie II: metody paleoekologické rekonstrukce

6. Paleobiogeografie I: obecné princípy

7. Paleobiogeografie II: paleogeografie prekambria až kvartéru

8. Geologická cinnost organizmu

9. Evoluce z hlediska paleobiologie

10. Evoluce globálního ekosystému a teorie neokatastrofizmu

11. Biostratigrafie I: standardní biostratigrafické metody

12. Biostratigrafie II: eko-, klimato- a eventostratigrafie, kvantitativní biostratigrafické metody

V 4 blocích 3-hodinových cviceních budou ukázány a procviceny tyto metody paleobiologického výzkumu:

1. Terénní práce a makropaleontologické metody

2. Mikropaleontologické metody

3. Paleoekologická a biostratigrafická interpretace

4. Numerické metody v paleobiologii

Forma výuky: 12 bloku 4-hodinových prednášek, 4 bloky 3-hodinových praktických cvicení, jeden 5-hodinový blok prezentací studentských projektu

Požadavky: zápocet: úcast na praktických cviceních + vypracování a prezentace projektu (student prostuduje clánek využívající moderní paleontologické metody a výsledky prezentuje kolegum); písemný zkušební test nebo ústní zkouška.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK