PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Paleontologie - MG422P01
Anglický název: Palaeontology
Český název: Paleontologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (19.05.2012)
V jednotlivých blocích budou probrány skupiny mikrofosílií živočišného a rostlinného původu, makroskopických zbytků nižších a vyšších rostlin, a části bezobratlých živočichů. Důraz bude kladen na systematiku, taxonomii, evoluci, paleoekologii, metody výzkumu jednotlivých skupin a časoprostorové rozšíření v minulosti Země.
Literatura -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (18.05.2012)

Boardman, R.S., Cheetham, A.H., Rowell, A.J., 1987: Fossil Invertebrates.

Blackwell Scientific Publ., 713 pp.

Pokorný, V. a kol. (1992): Všeobecná paleontologie. - Univerzita Karlova.

Kvaček, Z. a kol. (2000): Základy systematické paleontologie. - Univerzita Karlova.

Taylor, T.N. a Taylor, E.L., 1993: The biology and evolution of fossil plants. - Prentice Hall, New Yersey, 982 pp.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (19.05.2012)

Požadavky k zápočtu jsou aktivní účast na cvičeních.

Zkouška je ústní, důraz je kladen na pochopení procesů.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (02.11.2011)

Kurz podává základní informace o možnostech klasifikace nálezů fosilních organismů. Vysvětlí principy morfologické parataxonomie a metody aktuopaleontologie. V paleontologii je používán klasifikační systém odpovídající práci s fosilním materiálem. V jednotlivých přednáškách jsou probírány jednotlivé skupiny v následujícím pořadí:

1. Bacteria, eucarya a houby

2. Řasy, Acritarcha a chitinozoa

3. Psilofytní rostliny, kapraďorosty a nahosemenné rostliny

4. Krytosemenné rostliny

5. Protozoa

6. Porifera, archeocyata

7. Coelenterata

8. Ichnologie, hlavonožci, gastropoda

9. Mlži, tentakuliti, hyoliti, ramenonožci

10. Korýši, chelicerata, tracheata, trilobita

11. Graptoliti, mechovky

12. Ostnokožci, konodonti, skolekodonti

13. Vertebrata

Forma výuky: v zimním semestru 13 4-hodinových přednáškových bloků (v

rozsahu sylabu), 13 1-hodinových praktických cvičení zaměřených na praktické

ukážky fosílií ze skupin ve výše uvedených blocích.

Požadavky: účast na praktických cvičeních, písemný zkušební test nebo ústní

zkouška.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK