Terénní exkurze ze všeobecné geologie - MG421T02U
Anglický název: Field course in Physical Geology
Český název: Terénní exkurze ze všeobecné geologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MG421T02G
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2323
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.
Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Mgr. Jan Šulc
Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
Mgr. Petr Vitouš
prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Neslučitelnost : MG421T02G
Je neslučitelnost pro: MG421T04E, MG421T04, MG421T02G
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace
Terénní cvičení z geologie zahrnují celkem pět různých exkurzí, jejichž hlavním cílem je seznámit studenty s terénními příklady geologických struktur a geologických procesů probíraných v rámci přednášky a praktika ze všeobecné geologie, získat základní přehled o stavbě a geologickém vývoji Českého masívu a osvojit si práci s geologickými mapami a geologickým kompasem. Během terénních cvičení studenti samostatně dokumentují jednotlivé výchozy, konstruují jednoduché geologické mapy a řezy a vynáší strukturní měření do stereogramů. Každá exkurze představuje jeden výjezd z Prahy s návratem ve stejný den v odpoledních až večerních hodinách. Náklady na MHD a/nebo cestu vlakem či busem si každý student hradí sám. Předpokládané náklady jsou 300-500 Kč na celý týden exkurzí.
Poslední úprava: Tomek Filip, Mgr., Ph.D. (03.10.2023)
Literatura

Cháb J, Stráník Z, Eliáš M (2007) Geologická mapa České republiky 1:500,000. Česká geologická služba, Praha  

Poslední úprava: Žák Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (03.05.2018)
Požadavky ke zkoušce
Exkurzí se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří aktivně studují nebo mají ISP. Zápočet je za účast na exkurzích, splnění samostatných úkolů a odevzdání správně vypracovaných protokolů z každé exkurze.
Poslední úprava: Žák Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (15.04.2021)
Sylabus

[1] EXKURZE 1

Údolí Berounky z Roztok u Křivoklátu do Skryjí: barrandienské svrchní proterozoikum, střední kambrium skryjsko-týřovické pánve, svrchnokambrické vulkanity křivoklátsko-rokycanského pásma.

[2] EXKURZE 2

Praha Malá Chuchle a Hlubočepy: bazický vulkanimus a karbonátové sedimentární sekvence siluru a spodního devonu barrandienu, flyšové sedimenty srbského souvrství.

[3] EXKURZE 3

Údolí Sázavy ze Žampachu do Pikovic: intruzivního kontakt středočeského plutonického komplexu, jílovské pásmo (proterozoický ostrovní oblouk), nadložní flyšových sedimentů štěchovické skupiny.

[4] EXKURZE 4
Kralupy nad Vltavou: kontinentální klastické sedimenty svrchního karbonu, mořské sedimenty české křídové pánve.

[5] EXKURZE 5
České středohoří: vulkanické procesy, teplický ryolit (ignimbrity), terciérní vnitrodeskový vulkanismus. 

Poslední úprava: Žák Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (08.05.2018)