PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
GIS a DPZ v geologii - MG421P41
Anglický název: GIS and remote sensing in geology
Český název: GIS a DPZ v geologii
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (30.05.2007)
Kurs podává základní informace o geografických informačních systémech (GIS), jejich principech a využití, dále o
principech a praktickém využití metod dálkového průzkumu Země (DPZ). Posluchač též zpracuje vlastní drobný projekt s
využitím získaných znalostí.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Karel Martínek, Ph.D. (26.10.2011)

základní literatura:

skripta

Martínek K., Kopačková V., Štych P., Bravený L. (2007): GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí. CITT, Praha. http://web.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/martinek/FTP/GISaDPZvGeol2007.pdf

doplňková literatura:

skripta

Halounová L. a Pavelka K. (2005): Dálkový průzkum Země. ČVUT.

P.Dobrovolný (1998): Dálkový průzkum Země, digitální zpracování obrazu. Brno.

Kolář J. (1997): Geografické informační systémy. ČVUT.

učebnice

S.A.Drury: Image Interpretation in Geology. 2nd ed., Chapman & Hall, 1997.

Lillesand, Kiefer, Chipman (2004): Remote Sensing and Image Interpretation.

G.L.Prost: Remote Sensing for Geologists. Gordon and Breach Sci. Publ., USA, 1994.

J.B.Campbell: Introduction to Remote Sensing. 2nd ed., Taylor and Francis, London, 1996.

Hrkal Z. (1989): Metody dálkového průzkumu v hydrogeologii. Metodické příručky ÚÚG, pp. 66, Praha.

Dornič J. (1975): Aerofotogeologie. Knih. ÚÚG, geologie, sv. 49, Praha.

Dornič J. (1992): Dálkový průzkum Země. pp.56. ČGÚ, Praha.

Ormsby et al.: Getting to know ArcGIS

el. kurzy

http://pasture.ecn.purdue.edu/~caagis/tgis/course/gisfmain.html (úvod do GIS)

http://www.ccrs.nrcan.gc.ca /Tutorials / Fundamentals of Remote Sensing (úvod do RS)

http://campus.esri.com/ (vyukove kurzy online, GIS, ArcView, Spatial Analyst, 3D Analyst, je třeba se zaregistrovat)

http://rst.gsfc.nasa.gov/ (NASA - RS a Landsat)

http://www.geoinformatics.upol.cz/app/prostredkygis/ online učebnice HW a SW pro GIS

http://gislib.upol.cz/aplikace.php Multimediální učebnice GIS systému IDRISI 32, http://gislib.upol.cz/app/idrisi/index.htm

http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/oprojektu.php Kartografie a geoinformatika, online učebnice

Landsat 7 - http://landsat.gsfc.nasa.gov/

Další kurzy: http://landsat.gsfc.nasa.gov/main/education.html

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Karel Martínek, Ph.D. (05.10.2021)

je třeba splnit

1] 70% týdenních samostatných prací 

a zároveň

2] mít  70% v celkovém hodnocení, kde písemný test má váhu 40% a semestrální práce 60% 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Karel Martínek, Ph.D. (28.11.2016)

část GIS (geoinformační systémy)

1 - Definice GIS, jaké otázky GIS řeší?, historie GIS, kde je GIS využíván, vektorová data, základní modely vyjádření vektorových dat, vektorové formáty pro výměnu dat, GIS projekt - návrh a postup zpracování

2 - Získávání dat, digitalizace, konverze datových formátů, ukázka internetových mapových serverů, portály se zdroji dat

3 - databáze, návrh, relační databáze, dotazy, propojení s grafickými prvky, digitální geologická data a mapy

část DPZ (dálkový průzkum Země)

4 - Rastrová data - úvod, základní charakteristiky rastrových dat, buňka, zóna, region; spojité a nespojité rastry; funkce pro práci s rastry - lokální, fokální, zonální, globální a speciální; interpolace povrchů - spline, tension; práce s rastrovým kalkulátorem.
rastrový obraz, pixel; Dálkový průzkum Země - úvod, elektromagnetické záření, vlnové délky dopadající na Zemi, spektrální charakteristiky některých materiálů, multispektrální sensor/obraz, velikost pixelu - prostorové rozlišení, spektrální rozlišení, radiometrické rozlišení, časové rozlišení, typy dat a senzorů: fotografie ČB, bar., IR, digitální senzory, radarové snímkování; letecké/družicové, zkreslení geometrie snímku, multispektrální senzory Landsat TM, SPOT, IRS, JERS, hyperspektrální sensory hyperspektrální sensory - AVIRIS, Hyperion, Aster; radarové systémy - ERS; letecké snímky, Družicová data s velmi vysokým rozlišením (QuickBird, IKONOS, Orbview, Formosat-2), Lidar (LIght Detection And Ranging) aktivní senzor, přesné laserové měření vzdáleností (tvorba DMR s výškovou přesností v řádu cm - mm)

5 - RADAR (RAdio Detection And Ranging), digitální zpracování obrazu: mikrovlnné záření - vlastnosti, radarové snímky - rozlišení, zkreslení,
aplikace -polarimetrie, interferometrie, letecké vs. družicové, analýza obrazu, snímky v přirozených barvách, v nepravých barvách, úpravy kontrastu, prostorové filtrování - "prostorová frekvence", Fourierova analýza, highpass filtry (zdůrazňují vysoké frekvence, např.hrany, okraje, pukliny, zlomy), lowpass filtry (vyhlazují obraz, redukují šum), analýza hlavní komponenty, algebraické operace, dekorelační roztažení histogramu, transformace RGB-HSI

6 - mapování minerálů, hornin; geologické aplikace, spektrální příznaky, litologické mapování - spektrální analýza snímku, neřízená klasifikace, řízená klasifikace, scéna - klasifikace - tématická mapa (geologická, strukturní), geochemické mapy, mapy geofyzikálních polí, příklady aplikace DPZ v geologii: litologické a strukturní mapování, mapování hydrotermálních alteračních zón v Gobi, Altaji, Iránu, morfostrukturní mapování v Sudetech, v Salvadoru


podrobný sylabus a časový harmonogram kurzu:
http://web.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/martinek/DPZ.htm

přednášky z části GIS:
http://www.natur.cuni.cz/geologie/petrologie/vyukove-materialy/gis-a-dpz-v-geologii

přednášky z části DPZ:
http://web.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/martinek/DPZdata/

skripta:
http://web.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/martinek/FTP/GISaDPZvGeol2007.pdf

témata semestrálních projektů:
http://web.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/martinek/DPZGISprojekty.htm

výsledky zápočtového testu a hodnocení projektů:


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UlSuGxlHqgBOo5RXnJua9FBdoc-ePE52ZM9oTpdL6QI/edit#gid=1238833473

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hy7lq2WLHvNj56rC4D6VODl5IjPHppuOrJMom1Wai3Y/edit#gid=0

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK