PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geologie kvartéru - MG421P18G
Anglický název: Geology of Quarternary
Český název: Geologie kvartéru
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jan Hošek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Hošek, Ph.D.
Neslučitelnost : MG421P18H
Je neslučitelnost pro: MG421P18H
Anotace
Přednáška si klade za cíl poskytnout ucelený pohled na dynamiku přírodních procesů nejmladší geologické minulosti. Posluchač se seznámí s jednotlivými sedimentárními faciemi a zdroji paleoenvironmentálních informací. Důraz je kladen na klimatostratigrafii, instrumentální paleoklimatologii a palogeografii kvartéru.

S ohledem na neplánovanou změnu vyučujícího a současnou pandemickou situaci, bude letošní výuka probíhat převážně distančně. Prezentace k jednotlivým tématickým blokům budou průběžně nahrávány na Mooodle. Tamtéž bude k dispozici doplňující studijní materiál. Koncem semestru proběhne konzultační (diskusní) setkání, příp. jednodenní terénní exkurze (dovolí-li epidemiologická opatření).
Poslední úprava: Trnka Rudolf (28.01.2021)
Literatura

Ložek V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách, Academia

Ložek V. (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Dokořán, Praha

Ložek V. (2011): Po stopách pravěkých dějů. Dokořán, Praha

Pokorný P. (2011): Neklidné časy. Dokořán, Praha

Růžičková E., Růžička M., Zeman A., Kadlec J. (2001): Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů. ČGS, Praha

Roberts N. (2014): The Holocene. An environmental history. 3rd edition. Willey, Blackwell

Na Moodle budou k jednotlivým tématickým blokům nahrány prezentace a studijní materiál (text, kapitoly z monografií a encyklopedií, separáty atp.).

Poslední úprava: Trnka Rudolf (28.01.2021)
Požadavky ke zkoušce
- písemný test
Poslední úprava: Trnka Rudolf (28.01.2021)
Sylabus

(1) Vymezení a specifika kvartéru v kontextu historické geologie

(2) Terestrické a extraterestrické příčiny klimatických oscilací

(3) Zdroje paleoenvironmentálních informací a metody výzkumu

(4) Charakteristika glaciálních cyklů, klimatostratigrafie a paleogeografie kvartéru

(5) Poslední klimatický cyklus a jeho specifika

(6) Ledovcové sedimenty

(7) Periglaciální prostředí a sedimenty (permafrost, termokras, svahoviny)

(8) Spraše (paleogeografie, zonalita, stratigrafie) a (paleo)pedologie, váté písky

(9) Chemické zvětrávání a pedogeneze

(10) Limnické, fluviální a organogenní sedimenty, palynologie

(11) Sedimenty a procesy krasových oblastí, paleozoologie

(12) Antropocén v kontextu kvartérní geologie
Poslední úprava: Trnka Rudolf (28.01.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK