PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Petrologie sedimentárních hornin - MG421P13
Anglický název: Sedimentary Petrology
Český název: Petrologie sedimentárních hornin
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: OPLUSTIL (06.05.2002)
Pokročilý kurz "Petrologie sedimentárních hornin" seznámí studenty s procesy vedoucími k tvorbě sedimentárních hornin siliciklastických, karbonátových, evaporitů, silicitů, ferolitů, fosfátů a uhlovodíků. Důraz je kladen na mikrostruktury, provenienci a diagenetické procesy (kompakce, cementace, rekrystalizace, rozpouštění). Studenti získají praktické dovednosti týkající se popisu hornin, jejich struktur a mikrostruktur jak v terénu tak v mikroskopu a naučí se tyto data interpretovat ve smyslu sedimentární a diagenetické historie.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Karel Martínek, Ph.D. (05.03.2012)

M.E.Tucker: Sedimentary petrology. Blackwell, 1994.

Pettijohn F.J., Potter P.E. a Siever R. (1987): Sand and Sandstone. Springer-Verlag, New York, 553 pp.

M.E.Tucker&V.P.Wright: Carbonate Sedimentology. Blackwell, 1994.

P.A.Scholle et al. (eds): Carbonate depositional environments. AAPG Memoir 33, 1983.

Bathurst R.G.C. (1979): Carbonate sediments and their diagenesis. Developments in sedimentology 12, Elsevier, Amsterodam.

C.H.Moore (1989): Carbonate diagenesis and Porosity. Developments in sedimentology 46, Elsevier.

PDF přednášek ke stažení:

http://web.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/martinek/Petro3/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Karel Martínek, Ph.D. (22.05.2012)

požadavky k zápoctu: ústní prezentace odborného textu, semestrální práce - interpretace terénních a mikroskopických dat

zkouška: test - znalostní kviz + esej na vybrané téma

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (20.04.2006)

1. Siliciklastické sedimenty - granulometrická analýza, provenience a geotektonická pozice, modální složení, těžké minerály, geochronologie; diageneze: kompakce, porozita, backstripping, autigeneze, typy tmelů, diagenetická prostředí

2. Karbonáty I.

mineralogie, specifické struktury, typy zrn (Folk 1962), strukturní klasifikace (Dunham 1962) a přehled sedimentačních prostředí

3. Karbonáty II.

dolomitizace, dedolomitizace, změny porozity, raná & pozdní diageneze, typy tmelů, diagenetická prostředí

4. Evapority, silicity, ferolity, organická hmota, kaustobiolity, ropná geologie glaukonit, fosfáty

5. Geochemie sedimentů - stabilní izotopy, stopové prvky, chemostratigrafie, eventostratigrafie, změny paleoprostředí; katodová luminiscence; další metody a přístupy - případové studie

6. Paleopůdy - procesy, diagnostické znaky; humidní, semiaridní, aridní; kalkrusty, silkrusty, dolokrusty

forma výuky:

12 2-hodinových nebo 6 4-hodinových bloků přednášek

cvičení zahrnují půldenní terénní cvičení (profilování) a 2 tríhodinové bloky mikroskopie vzorků z terénu

požadavky:

požadavky k zápoctu: ústní prezentace odborného textu, semestrální práce - výtah z odborného textu, odevzdání protokolu mikroskopovaných výbrusu

zkouška: test - znalostní kviz + esej na vybrané téma

návaznost:

pro úspěšné absolvování kurzu je nutná znalost učiva základních kurzů mineralogie a petrologie (1. ročník); doporučuje se absolvování kurzu Sedimentární geologie

cíl:

Pokročilý kurz "Petrologie sedimentárních hornin" seznámí studenty s procesy vedoucími k tvorbě sedimentárních hornin siliciklastických, karbonátových, evaporitů, silicitů, ferolitů, fosfátů a uhlovodíků. Důraz je kladen na mikrostruktury, provenienci a diagenetické procesy (kompakce, cementace, rekrystalizace, rozpouštění). Studenti získají praktické dovednosti týkající se popisu hornin, jejich struktur a mikrostruktur jak v terénu tak v mikroskopu a naučí se tyto data interpretovat ve smyslu sedimentární a diagenetické historie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK