PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Regional Geology of the Czech Republic I - MG421P07E
Anglický název: Regional Geology of the Czech Republic I
Český název: Regionální geologie ČR I
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Neslučitelnost : MG421P07
Je neslučitelnost pro: MG421P07
Anotace -
Poslední úprava: KACHLIK (17.03.2007)
Cílem kurzu je získat komplexní představu o stavbě, rozšíření a vývoji základních segmentů zemské kůry Střední Evropy v globálně tektonickém kontextu, časových i prostorových souvislostech. Zevrubně se seznámit zejména s geologickým vývojem jednotek Českého masivu, geologickou, geofyzikální charakteristikou základních jednotek a jejich prostorovým rozšířením a vzájemnými vztahy. Na přednášku zabývající se jednotkami fundamentu navezuje v dalším semestru přednáška zabývající se vývojem jednotek platformního pokryvu Českého masivu a vývojem jednotek Západních Karpat.

Literatura -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (10.04.2012)

Dallmayer, R.D., Franke, W., and Weber, K., eds. (1995): Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe. Springer Verlag,.

Chlupáč a kol. (1988): Paleozoikum barrandienu (Kambrium až devon). ČGÚ Praha

Franke, W., Haak, V., Oncken, O., and Tanner, D. (2000): Orogenic processes: Quantification and Modelling in the Variscan Belt, Geol. Soc. (London) Spec. paper, 179, 464.

Kachlík V. Geologický vývoj České republiky. SÚRAO Praha (v el. verzi PDF formát na adrese: http://prfdec.natur.cuni.cz/IGP/staff/kachlik/reggeol.pdf

Mísař a kol. (1983): Geologie ČSSR I. Český masiv. SPN Praha.

Přichystal. A., Obstová, V., Suk, M. (1993): Geologie Moravy a Slezska. Moravské zemské muzeum a sekce geologických vě PřF MU Brno.

Svoboda, J. a kol. (1966): Regionální geologie Československa. I. Český masiv. I. Krystalinikum. II. Algonkium až kvartér. Praha.

Walter R. (1992): Geologie von Mitteleuropa. - 5. aufl. E. Schwaizerbartsche Verlagsbuchhandlung.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (17.05.2012)

znalosti přednášené látky v rozsahu materiálů poskytovaným studentům s přihlédnutím k doporučené literatuře, ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: KACHLIK (17.03.2007)

Postavení Českého masivu v rámci Evropy - kaledonské a variská a alpinská akrece evropského kontinentu.

1. Úvod, základní geologické a geofyzikální rysy dnešní zemské kůry Evropy. Vymezení základních jednotek a cyklů jejího vývoje,

2. Kadomské a kaledonské prvky ve stavbě Evropy. Charakteristika kadomsky a kaledonsky formovaných jednotek a jejich dnešní rozšíření,

3. Variská kolize perigonwanských mikrokontinentů s Laurussií. Základní zonální členění variscid, charakteristika jednotlivých zón. Rozšíření základních jednotek variscid,

4. Alpinská akrece jižních segmentů Evropy,

5. Geologicko-geofyzikální charakteristika kůry v oblasti Českého masivu. Základní vývojové etapy ČM. Paleogeografická pozice a charakteristika dílčích jednotek ČM a její odraz v regionálním členění,

6. Charakteristika základních stavebních jednotek Českého masivu. Jejich rozšíření, geotektonické postavení, tektonometamorfní a strukturní charakteristika. Charakteristika magmatické činnosti v jednotlivých dílčích jednotkách,

7.Moldanubická oblast (všetně kutnohorsko svratecké oblasti),

9.Tepelsko-barrandianská oblast (Bohemikum),

10.Krušnohorská oblast,

11. Lugická oblast,

12. Moravsko-slezská oblast.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (06.01.2012)

oporučeno absolvování historická geologie P 42104 nebo P 42103

absolvování přednášek z geologie a petrologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK