PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Regional Geology of the Czech Republic II - MG421P06E
Anglický název: Regional Geology of the Czech Republic II
Český název: Regionální geologie ČR II
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Neslučitelnost : MG421P06
Je neslučitelnost pro: MG421P06
Anotace -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (19.05.2012)
Cílem kurzu je poskytnout detailní informnace o stavbě a vývoji jednotek platformního pokryvu Českého masivu a o základním regionálně geologickém členění Západních Karpat.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (20.05.2012)

Chlupáč a kol. (2002 či pozdější): Geologická minulost České republiky. Academia. 435 str. Praha.

Pešek, J. et al. (2001): geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. Český geologický ústav. 243 str.Praha.

Pešek, J. et al. (2010): Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. Česká geologická služba. 437 str. Praha.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (20.05.2012)

Zvládnutí látky v přednášeném rozsahu.

Zkouška ústní formou.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (20.05.2012)

Přednáška podává přehled o regionálně geologickém členění a vývoji platformních jednotek Českého masívu a o regionálně geologickém členění Západních Karpat. Přednáška navazuje na předcházející cyklus o tektonickém vývoji preplatformního vývoje Českého masívu a regionálně geologickém členění preplatformních jednotek. Přednáška je členěna do následujících témat:

Úvod do platformního pokryvu - všeobecné informace

Svrchnopaleozoické paralické a kontinentální pánve Českého masívu.

Mesozoické platformní jednotky na území ČM, včetně jednotek v podloží Západních Karpat

Kenozoické platformní jednotky ČM včetně vulkanitů(paleogén, neogén)

Kvartérní pokryv ČM

Regionálně geologické členění a strukturně tektonický vývoj Západních Karpat (všeobecný přehled)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK