PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historická a stratigrafická geologie I - MG421P03A
Anglický název: Historical and stratigraphical geology I
Český název: Historická a stratigrafická geologie I
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)
Kurz je věnován hlubší charakteristice jednotlivých geologických období prekambria a paleozoika. Pozornost je věnována zvláště stratigrafickému dělení, skupinám indexových fosílií, vývoji ekosystémů, geotektonickým a paleogeografickým událostem, vývoji hlavních jednotek Českého masívu, Západních Karpat a dalším významným oblastem s jednotkami daného geologického období.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)

Chlupáč, I., Štorch, P. (eds.), 1997. Zásady české stratigrafické klasifikace. Věstník Českého geologického ústavu, 72 (2): 193-204

Salvador A. (ed.), 1994. International Stratigraphic Guide. IUGS and GSA, 213 str.

Kachlík, V., 1992. Vývoj organismů a jejich stratigrafický význam. Univerzita Karlova, Praha, 197 str.

Stanley S. M., 1989. Earth and life through time. W. H. Freeman and comp., New York, 690 pp.

Dott Jr. R. H., Batten R. L., 1981 (a další vydání). Evolution of the Earth. McGraw-Hill Book Comp., 573 str.

Rogers J. J. W., 1994. A history of the Earth. Cambridge University Press, 312 str.

Chlupáč, I. a kol., 2002. Geologická minulost České republiky. Academia, Praha, 436 str.

Mišík M., Chlupáč I., Cicha I., 1985. Stratigrafická a historická geologie. SPN Bratislava, 570 str.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)

Požadavky k zápočtu jsou aktivní účast na cvičeních.

Zkouška je ústní, důraz je kladen na pochopení procesů.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)

Kurz je členěn podle geologických období:

1) Prekambrium (obvykle 6 vyučovacích hodin)

2) Kambrium (6 hodin)

3) Ordovik (7 hodin)

4) Silur (3 hodiny)

5) Devon (7 hodin)

6) Karbon a perm (10 hodin)

Pro každé období je podán stručný historický vývoj a přehled současného stratigrafického členění do úrovně stupňů, dále vůdčí fosílie, vývoj života včetně nejdůležitějších ekosystémů a hromadných vymírání, geotektonická situace, paleogeografie a paleoklimatologie. Podrobný výčet geologických událostí a faciálního vývoje sedimentačních prostorů střední Evropy je doplněn o přehled i z ostatních oblastí Evropy a dalších kontinentů. U významných pánví je podrobně charakterizováno litostratigrafické členění.

Kurz poskytuje detailní a rozšiřující informace k přednáškám z historické a stratigrafické geologie bakalářského programu. Přednáška vyžaduje dobré znalosti z geotektoniky a sedimentární geologie. Na kurz navazují exkurze (G421T05). Získané informace jsou zásadní pro pochopení mnoha otázek regionální geologie (G421P07, G421P08)

Hlavní náplní cvičení je demonstrace charakteristických fosílií a litotypů pro jednotlivá období. Cvičení probíhají v 6 dvouhodinových blocích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK