Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu) (pro učitele) - MG421P01U
Anglický název: Physical geology II (for teachers)
Český název: Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu) (pro učitele)
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MG421P01G
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Neslučitelnost : MG421P01G
Je neslučitelnost pro: MG421P01G
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (31.05.2006)
Exogenní dynamika Země pokrývá hlavní aspekty všech geologických procesů probíhajících na zemském povrchu a interakce nejvyšší části litosféry s hydrosférou, atmosférou a biosférou - zvětrávací a půdotvorné procesy. Zabývá se erozí, transportem a ukládáním horninových hmot a podává přehled o geologické aktivitě těchto činitelů: zemské gravitace, podzemní vody (včetně krasových jevů), řek, ledovců, větru (včetně geologie pouští), jezer a oceánů. Podává přehled o geologii sedimentárních pánví především s ohledem na jejich geologickou pozici, tektonický a faciální vývoj a paleogeografickou charakteristiku. Základní údaje o geologických aspektech geomorfologie a principech etapovitého vývoje zemského reliéfu ve stádiích juvenility, zralosti a senility. Geologická podstata rejuvenace a reaktivace reliéfu endogenními procesy - geomorfologické cykly.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (25.10.2019)

Doporučená literatura:

Kachlík V., Chlupáč I. (1996): Základy geologie. Historická geologie. – Karolinum,Praha, 341 str.
Reichwalder P., Jablonský J. (2003): Všeobecná geológia 1 – 2. - Univerzita Komenského Bratislava, 507 str.
Bahlburg H., Breitkreuz Ch. (1998): Grundlagen der Geologie. – Ferdinand Enke, Verlag, 328 str.
Press F., Siever R. (1986): Earth (fourth edition). – W.H.Freeman and comp., New York. 656 str.
Caron J.M., Gauthier A., Schaaf A., Ulysse J., Wozniak J. (1989): La planete terre.- Editions Ophrys Paris, 271 str.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (02.02.2022)

Zkouška probíhá formou testu složeného ze 40 otázek z okruhu probírané látky. Student vybírá správnou odpověď ze 4 alternativ. Správná odpověď = 1 bod. 

Klasifikace zkouškového testu bude odpovídat sníženému počtu kreditů pro učitelskou variantu předmětu: 40–34 bodů - výborně, 33–28 bodů - velmi dobře, 27–20 bodů - dobře, 19–0 bodů - neprospěl/a.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (25.10.2019)

Přednáškový cyklus zahrnuje následující okruhy:

Zvětrávání
Pedogeneze
Podzemní voda
Krasové jevy
Geologie řeky
Jezera
Ledovce
Eolické jevy
Gravitace
Moře