PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Severní Amerika - MDPSGG017
Anglický název: North America
Český název: Severní Amerika
Zajišťuje: Centrum dalšího vzdělávání (31-643)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:24/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P55
Garant: doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Anotace
Cílem přednášky je seznámení posluchačů s přírodními a socioekonomickými poměry Severní Ameriky (SA). Je objasněn geologický vývoj, rozložení nerostných surovin, charakteristika klimatu a přírodních pásů kontinentu. V regionálním fyzickogeografickém přehledu jsou zevrubně charakterizovány velké přírodní regiony - Arktida, Kanadský štít, Vnitřní roviny, Velké roviny, Appalačské pohoří, Pobřežní nížiny a Kordillery. V druhé části přednášky je podán stručný přehled socioekonomické a regionální geografie USA a Kanady a proměn jejich regionální diferenciace od 80. let 20. století z hlediska ekonomického a rozmístění obyvatelstva. Dále jsou charakterizovány hlavní jádrové oblasti a rozhodující ekonomická odvětví, je objasněno současné postavení a úloha SA a zejména USA v globálním vývoji.
Poslední úprava: Fialová Veronika, Bc. (14.06.2016)
Literatura

JELEČEK, L. (2009): Studijní materiál ke zkoušce "Severní Amerika" (část socioekonomická a regionální). KSGRR PřF UK v Praze, 45 s.

BAAR, V. (1994): Anglosaská Severní Amerika. Ateliér Milata, Ostrava.

RYDVALOVÁ, Z. (2002): Hlavní trendy populačního a ekonomického vývoje Spojených států amerických na konci 20. století. Geografické rozhledy, 12, 2002/2003, č. 2, s. I-IV.

VOTÝPKA, J. JANOUŠOVÁ, J. (1987): Severní Amerika. SPN, Praha.

BONE, R. M. (2005): The Regional Geography of Canada, 3rd. ed. Toronto. Oxford UP.

ORNE, A. (2005): Physical Geography of North America, Oxford University Press, Toronto.

Poslední úprava: Fialová Veronika, Bc. (14.06.2016)
Sylabus

1.Celková geografická charakteristika Severní Ameriky, její poloha, osvojování člověkem, environmentální a geopolitické aspekty.

2. Geologický a geomorfologický vývoj kontinentu, přírodní zdroje.

3. Zalednění (vývoj, současný stav) a klima (klimatická regionalizace) kontinentu.

4. Vodní zdroje (řeky, jezera, mokřady).

5. Hlavní ekoregiony a biogeografická charakteristika kontinentu.

6. Regionální fyzicko-geografická charakteristika: arktické oblasti, kanadský štít, Vnitřní roviny, Velké plošiny, Apalačské pohoří, Pobřežní roviny, Kordillery.

7. Historický vývoj USA a Kanady, administrativně-správní členění, politický systém.

8. Obyvatelstvo a sídelní struktura. Metropolitní oblasti, současné změny v rozmístění populace.

9. Základní charakteristika ekonomiky USA, její podíl na světové produkci, nejdůležitější průmyslová odvětví, jejich hlavní rysy, střediska.

10. Státní ekonomické oblasti USA, charakteristika SEO, rozdíly v jejich socioekonomickém vývoji v 80. a 90. letech.

11. Zemědělství. USA jako světový producent a vývozce potravin, hlavní produkční oblasti.

12. Doprava a zahraniční obchod - základní rysy. Utváření pásma volného obchodu v Severní Americe - NAFTA.

Základní přehledná informace o fyzické, socioekonomické a regionální geografii Severní Ameriky (USA a Kanady),pozn. Mexiko je součástí přednášky "Latinská Amerika". Kurz je společný s katedrou fyzické geografie a geoekologie, pracoviště č. 330.

Poslední úprava: Fialová Veronika, Bc. (14.06.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK