PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geografie ČR - MDPSGG012
Anglický název: Geography of the Czech Republic
Český název: Geografie ČR
Zajišťuje: Centrum dalšího vzdělávání (31-643)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, --- [HS]
letní s.:12/0, Zk [HS]
Počet míst: 250
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Anotace -
Cíl přednášky: charakterizovat základní sociálněgeografické jevy na území České republiky a jejich historické pozadí s důrazem na změny v etapě transformace české ekonomiky
Poslední úprava: Fialová Veronika, Bc. (14.06.2016)
Sylabus

Z340P08 Sociální geografie ČR

Ročník 2 semestr letní 30 hodin / semestr

doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

RNDr. Ludvík Kopačka, CSc.

Pracoviště č. 340

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Cíl přednášky: charakterizovat základní sociálněgeografické jevy na území České republiky a jejich historické pozadí s důrazem na změny v etapě transformace české ekonomiky

Stručný obsah kurzu:

1. Socioekonomická poloha ČR ve světě a Evropě, výhody a nevýhody, vývoj a změny této polohy v minulosti a současnosti. Vývoj státního území a hranic.

2. Vývoj osídlení a sídelní struktura.

3. Vývoj obyvatelstva, hustota zalidnění, věková a národnostní struktura.

4. Charakter přirozené reprodukce a prostorové mobility obyvatel.

5. Základní rysy historického vývoje hospodářství ČR, periodizace (do roku 1948, období direktivně řízeného hospodářství, transformace po r. 1989), inercie, restrukturalizace.

6. Sektorová struktura českého hospodářství - vývoj, změny, srovnání se světem, reg. rozdíly.

7. Průmysl - stará a nová klasifikace, vývoj a změny územní a odvětvové struktury.

8. Těžební průmysl a získávání surovin - soběstačnost, životnost, efektivnost, současné problémy. Výroba elektřiny, tepla, plynu a vody.

9. Zpracovatelský průmysl - tzv. těžký a lehký průmysl, charakter lokalizace, vývoj x svět.

10. Přírodní, sociální a ekonomické podmínky pro zemědělskou výrobu.

11. Zemědělský půdní fond. Rostlinná výroba. Živočišná výroba.

12. Doprava. Zahraniční obchod (teritoriálně-komoditní struktura, transformace a změny a orientace).

13. Geografie služeb se zaměřením na lázeňství, cestovní ruch a rekreaci (atraktivní oblasti), pozice v hospodářství ČR.

14. Životní prostředí ČR - problémy a exponované oblasti (např. Ostravsko, SHP).

Kurz probíhá ve stejném rozsahu v učitelském studiu, dále participuje Mgr. Vít Jančák, Ph.D.

Studijní literatura

Povinná:

HAMPL, M. a kol. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. PřF UK, Praha, 393 s.

Poslední úprava: Fialová Veronika, Bc. (14.06.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK