PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Krajinná ekologie - MDPSGG009
Anglický název: Landscape Ecology
Český název: Krajinná ekologie
Zajišťuje: Centrum dalšího vzdělávání (31-643)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:24/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ330P94Z
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Vyučující: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)
Základy krajinné ekologie jako interdisciplinárního předmětu studujícího komplexně krajinnou sféru, její strukturu, procesy a vývoj. Definice základních pojmů. Vývoj a vymezení oboru, člověk, příroda a krajina. Struktura krajiny, koncept krajinné jednotky a krajinných složek. Ekologické sítě v krajině a další strukturální charakteristiky krajiny. Ekologická stabilita krajiny a možnosti její kvantifikace. Metody mapování krajiny a krajinné struktury. Biodiverzita v krajině, její geografické a krajinně ekologické zákonitosti a faktory. Procesy vývoje krajiny, jejich časové a prostorové dimenze. Vývoj přírodní a kulturní krajiny na území České republiky. Současné změny v krajině a současné tendence vývoje české a evropské krajiny. Typologie přírodní a kulturní krajiny - metody a principy. Typy českých a evropských krajin. Aplikovaná krajinná ekologie - praktické aplikace krajinně ekologických principů, metod a poznatků v krajinném plánování. Stručný přehled krajinotvorných programů v České republice - územní systém ekologické stability, ECONET, program péče o krajinu, program revitalizace říčních systémů, program obnovy venkova, pozemkové úpravy, hodnocení a ochrana krajinného rázu.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)

Demek, J., 1999: Úvod do krajinné ekologie. Univerzita Palackého, Olomouc, 102 s., ISBN 80-7067-973-5

Forman, R.T.T., , Godron, M., 1993: Krajinná ekologie. Academia, Praha, 586 s., ISBN 80-200-0464-5

Kubeš, J., 1996: Plánování venkovské krajiny. VŠB - TU Ostrava, 186 s., ISBN 80-7078-358-3

Lipský, Z., 1998,1999: Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů, Karolinum, Praha, 129 s., ISBN 80-7184-545-0

Lipský, Z., 2000: Sledování změn v kulturní krajině. ČZU, Praha, 71 s., ISBN 80-213-0643-2

Sklenička, P., 2003: Základy krajinného plánování. Naděžda Skleničková, Praha, 321 s., ISBN 80-903206-1-9

Zonneveld, I.S., 1995: Land Ekology. SPB Academic Pulishing, Amsterdam, ISBN 90-5103-101-7

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK