PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe ze zeměpisu I - MDPSGG005
Anglický název: Pedagogical Practice in Geography I
Český název: Pedagogická praxe ze zeměpisu I
Zajišťuje: Centrum dalšího vzdělávání (31-643)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340T04
Garant: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
RNDr. Tereza Cimová, Ph.D.
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tereza Cimová, Ph.D.
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Korekvizity : {DPS Geografie, didaktiky I jako korekvizita}
Anotace
Pedagogické praxe I jsou koncipovány tak, aby student mohl získat osobní pedagogické zkušenosti s výukou geografie žáků mladšího věku (druhý stupeň ZŠ či jemu odpovídající stupeň na víceletých gymnáziích).

Pedagogické praxe jsou součástí přípravy učitelů na Přírodovědecké fakultě.
Během praxe I uskutečňují studenti vedle hospitací také vlastní výstupy, tj. pod dohledem fakultního učitele vyučují v různých třídách. Pedagogická praxe I probíhá na jedné škole. Student konzultuje své přípravy (min. 8 hodiny), během praxe hospituje alespoň 4 vyučovací hodiny a vyučuje 20 vyučovacích hodin. Praxe je průběžně reflektována učitelem na dané škole a pedagogy-didaktiky geografie z fakulty formou tzv. supervizí v malých skupinách (min. 8 hodiny).
Materiály z praxí se odevzdávají ve fyzické podobě do přihládky Dr. M. Hanuse na sekrteariátu katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, v naskenované podobě pak i v prostředí Moodle (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2380), heslo k zápisu do kurzu: ppv.

Postup realizace praxí:
1) Včas (do 10. ledna) se přihlašte na praxe zapsáním do tabulky na centrálním fakutlním webu pedagogických praxí (www.natur.cuni.cz → LIŠTA NAVIGACE → Studium → Bakalářské a navazující magisterské studium → Pedagogické praxe).
2) Zúčastněte se centrální organizační schůzky k praxím.
3) Zvolte školu z nabídky škol, kontaktujte fakultního učitele a domluvte s ním možnost realizace praxe.
4) Zúčastněte se georgafické schůzky před konáním praxí.
5) Realizujte výuku v požadovaném rozsahu - umožněte hospitaci pedagogům z PřF.
6) Odevzdejte podklady v tištěné i elektronické formě.
Poslední úprava: Fialová Veronika, Bc. (18.08.2022)
Požadavky ke zkoušce

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

hospitace předepsaného počtu hodin: 1–2 vyučovací hodiny 

odučení předepsaného počtu hodin: 10 vyučovacích hodin 

odevzdání formulářů A+B, C - v tištěné i elektronické podobě 

odevzdání písemné reflexe

účast na jedné supervizní schůzce a obou organizačních schůzkách

Poslední úprava: Cimová Tereza, RNDr., Ph.D. (25.01.2022)
Vstupní požadavky

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi vyplňte do 10.ledna tabulku (přihlašování) na internetovém portálu pedagogických praxí.

1. S otázkami týkajícími se praxí se obracejte na RNDr. Martina Hanuse, Ph.D. (martin.hanus@natur.cuni.cz) (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje).

2. Měli byste odučit 10 vyučovacích hodin (VH). Požadovaný počet náslechů je 1–2. Ve třídě, kde budete učit, musíte hospitovat alespoň jednu VH.

Pro pedagogické praxe I. je ideální, může-li vám fakultní učitel (FU) poskytnout vyučovací hodiny např.  ve třech třídách různých ročníků, abyste měli možnost každou třídu poznat, vyzkoušet si své pedagogické dovednosti a ověřit si účinnost svého působení. 

3.Ve škole budete každý den, kdy vyučujete, po celou dobu praxe v dostatečném rozsahu vyučovacích hodin. V této době se budete připravovat na vyučování, učit, hospitovat, seznamovat se s chodem školy a plnit další mimovyučovací povinnosti podle pokynů FU. Není přípustné, abyste se dostavili na vyučování 5 minut před začátkem VH.

Využijte období praxí, abyste se co nejblíže seznámili s chodem školy a byli jste co nejlépe prakticky připraveni na vlastní budoucí pedagogické působení.

4. Ve škole se představíte nejlépe týden před začátkem pedagogické praxe, vyhledáte FU a hlásíte se u vedení školy. V den nástupu na praxi se dostavíte do školy s dostatečným časovým předstihem.

5. Rozvrh vyučovaných hodin za zeměpis nahrajete nejpozději třetí den praxe do prostředí Moodle (Pedagogické praxe ze zeměpisu). Pokud nedodáte rozvrh, nebude se vám tato výuka od 4. dne počítat. Do rozvrhu (formulář D) uvedete čitelně jména a příjmení učitelů, u nichž se praxe koná. Upozorníte učitele, že má mít uzavřenou dohodu o provedení práce. Ke smlouvě učiteli dáte i úlohu fakultního učitele se vzorem DPP. 

6. Hospitované hodiny zaznamenávejte do Seznamu náslechových a výstupových hodin (A+B) a zapisujte si záznamy z náslechů, které obsahují základní údaje (třída, datum, jméno, vyučující, téma), výchovně vzdělávací cíl a sled didaktických fází hodiny s poznámkami a časovými údaji (viz moodle).

7. Příprava na výstupy by měla mít doporučenou formální úpravu (viz moodle), součástí příprav jsou i formulace otázek, zápisu na tabuli, schémata a obrázky, seznam plánovaných pomůcek (včetně pracovních listů, protokolů a didaktické techniky). Písemnou přípravu vypracujte včasaby vám ji FU zkontroloval před výukou a svým podpisem potvrdil, že s ní byl seznámen. Přehled odučených hodin je na Seznamu náslechových a výstupových hodin (A+B). Během rozborů vyučovaných hodin hodnotí FU splnění plánovaných cílů, plánovaného průběhu hodiny a jednotlivé didaktické fáze hodiny. Své hodnocení hodiny zaznamená FU na konec vaší přípravy. Nahlaste hospitace pedagogů z PřF UK včas svému FU, případně vedení školy.

8. Po ukončení praxe na škole vyplní FU závěry o praxi do Souhrnného hodnocení studenta (formulář C). Necháte si potvrdit všechny dokumenty pedagogických praxí (A+B, C) vedením školy. Naskenované kopie těchto formulářů vložíte do Moodle, originální dokumenty pak odevzdáte do 7 dnů dr. Martinu Hanusovi (lze využít schránky s jeho jménem na sekretariátu katedry sociální geografie a regionálního rozvoje). Do Moodle dále nahrajete výběr 8 příprav (4 z povedených hodin + 4 z nepovedených hodin) doplněných o písemnou reflexi toho, co se ve výuce (ne)podařilo, případně návrhem úprav výuky, a to nejpozději 7 dní po skončení praxí.

9. Za výrazné porušení pokynů, tj. nekvalitní přípravu, pozdní plnění povinností atd. se praxe s okamžitou platností ruší jako nesplněná.

10. Vůči žákům se chovejte jako učitel, dodržujte předpisy o hygieně a bezpečnosti práce své i žáků. Nezapomínejte na slušné vystupování a vhodné oblečení a obutí pro výuku. 

 

Poslední úprava: Hanus Martin, RNDr., Ph.D. (04.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK