Terénní cvičení z geografie (pro učitele) - MDPSGG004
Anglický název: Field Study in Geography (for teachers)
Český název: Terénní cvičení z geografie (pro učitele)
Zajišťuje: Centrum dalšího vzdělávání (31-643)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/40, Z [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ300T03
Garant: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Bendl
RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
RNDr. Lenka Krajňáková, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
RNDr. Dominik Rubáš
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Mgr. Matěj Vrhel
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (20.09.2019)
Terénní cvičení z geografického vzdělávání je určeno posluchačům učitelského studia geografie a jeho hlavním cílem je vybavit budoucí učitele praktickými dovednostmi, které uplatní při realizaci terénní výuky na základních a středních školách.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)

Hlavním cílem předmětu je přispět k osvojení způsobilosti studentů učitelského zaměření realizovat terénní výuku geografie na všeobecně vzdělávacích školách. Tento cíl podmiňuje celkovou koncepci týdenního kurzu a náplň jednotlivých bloků výuky.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (20.09.2019)

Doporučená literatura:

Kuldová, S., Řezníčková, D. (2006): Příklady úkolů z Geolaboratoře Albertov - Vyšehrad. Geografické rozhledy, 15, č. 3, s. 15-18.
Marada, M. (2006): Jak na výuku v terénu?. Geografické rozhledy, 15, č. 3, s. 2-5.
Řezníčková, D. (2006): Jak je koncipována Geolaboratoř Albertov-Vyšehrad? Geografické rozhledy, 15, č. 3, s. 19-20.
Řezníčková, D. a kol. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 - Přírodovědná gramotnost, Praha, 184 s.
Řezníčková, D., Matějček, T. (2009): Jak hodnotit kvalitu místa. Geografické rozhledy, 18, č. 4, s. 17-19.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (20.09.2019)

splnění dílčích úkolů, aktivní účast po celou dobu terénního cvičení

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (20.09.2019)

Hlavním cílem předmětu je přispět k osvojení způsobilosti studentů učitelského zaměření realizovat terénní výuku geografie na všeobecně vzdělávacích školách. Tento cíl podmiňuje celkovou koncepci týdenního kurzu a náplň jednotlivých bloků výuky. Po absolvování kurzu, studenti by měli umět
1. popsat alespoň 10 námětů vhodných pro výuku geografie v terénu; posoudit jejich přednosti a nevýhody, hlavní cíle i výukové podmínky nutné pro jejich realizaci;
2. klást si a odpovídat na základní geografické otázky zaměřené na posouzení polohy místa, jeho specifických podmínek (kvalit) a faktorů ovlivňujících jeho stav, vývoj i vztahy a vazby s okolím různého řádu;
3. orientovat se v území podle map různých typů a měřítek a pomocí GPS; odhadovat vzdálenosti a rozlohy ploch;
4. na základě předem stanovených kritérií provést záměrné pozorování městské i venkovské krajiny a anketární šetření s místními obyvateli; zhodnotit kvalitu místa podle určitých hledisek;
5. popsat, vysvětlit a realizovat metodiku terénního geografického průzkumu, která umožňuje
5.1 změřit průtok vodního toku (pomocí plovákové metody i hydrologické vrtule)
5.2 mapovat krajinu (podle metodiky ČÚOP VaMP)
5.3 u odkrytých půdních profilů stanovit půdní horizonty
5.4 identifikovat v terénu stopy geologických a geomorfologických procesů
5.5 rozpoznat základní druhy dřevin a zdůvodnit jejich výskyt na daném stanovišti
5.6 změřit a porovnat biodiverzity různých stanovišť
5.7 předpovědět vývoj počasí (na základě určení oblaků a směru větru);
5.8 určit klimatické charakteristiky (např. převažující směr větru podle stromů);
5.9 identifikovat v lokalitě stopy globalizace, dopady cestovního ruchu, slabiny a pozitiva pro trvalé bydlení
6. na základě rozhovoru se zastupiteli místní správy popsat specifické a obecné problémy navštíveného města;
7. vyhledat dle zadání podstatné informace v relevantních zdrojích, na základě těchto informací a informací získaných terénním průzkumem provést SWOT analýzu navštíveného místa, resp. regionu.