PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie a praxe geografického vzdělávání - MDPSGG003
Anglický název: Theory and practice of geographical education
Český název: Teorie a praxe geografického vzdělávání
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/12 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P100
Garant: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)
Smyslem kurzu je uvést studenty do šířeji vymezené problematiky geografického vzdělávání. Seminář je z většiny veden podle zásad konstruktivistické pedagogiky s důrazem na samostatné učení studentů a na sebereflexi. Proto je v kurzu kombinována forma krátkých přednášek, vlastních činností studentů v semináři i samostatně mimo něj. Důraz je kladen na porozumění základní terminologii a na koncepční systémové myšlení. Tematicky je obsah zaměřen na koncepci geografického vzdělávání (vč. studia oficiálních pedagogických dokumentů), na průřezová témata RVP a na typologii osobnosti ve vztahu ke způsobu poznávání a učení žáků. Kurzu předchází kurz terénní výuky ve 2. ročníku, systematicky pak na něj navazují náslechové praxe a výuka didaktiky geografie ve 4. ročníku.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)

Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Dostupé z www.msmt.cz/dokumenty.

PASCH, M. a kol. (2005): Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha, 424 s.

Ramcový vzdělávací program pro gymnázia. VÚP, Praha, dostupné z www.rvp.cz.

SLAVÍK, J. (1999): Hodnocení v současné škole. Portál, Praha, 192 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)

Osvojení obsahu uvedeného v sylabu studenti prokazují písemnou analýzou odborných textů, závěrečnou ústní prezentací zadaného úkolu a úspěšným splněním zápočtového testu.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Veronika Fialová (14.06.2016)

Smyslem kurzu je uvést studenty do šířeji vymezené problematiky geografického vzdělávání. Seminář je z většiny veden podle zásad konstruktivistické pedagogiky s důrazem na samostatné učení studentů a na sebereflexi. Proto je v kurzu kombinována forma krátkých přednášek, vlastních činností studentů v semináři i samostatně mimo něj. Důraz je kladen na porozumění základní terminologii a na koncepční systémové myšlení. Tematicky je obsah zaměřen na koncepci geografického vzdělávání (vč. studia oficiálních pedagogických dokumentů), na průřezová témata RVP a na typologii osobnosti ve vztahu ke způsobu poznávání a učení žáků. Kurzu předchází kurz terénní výuky ve 2. ročníku, systematicky pak na něj navazují náslechové praxe a výuka didaktiky geografie ve 4. ročníku.

Absolvováním kurzu by studenti měli v rovině:

1) Znalostí a intelektových dovedností:

  • osvojit si obecné porozumění pojmu koncepce, strategie, osobní pojetí výuky; procvičit dovednost posoudit hlavní myšlenky publikací koncepčního charakteru a aplikovat obecnou koncepci do výuky zeměpisu;
  • osvojit si znalost základních termínů obsažených v kurikulárních dokumentech (kompetence, očekávané výstupy, průřezová témata apod.), vč. porozumění jejich významu, nejednoznačnostem, nedostatkům, základním vzájemným vztahům a vč. aplikace do výuky zeměpisu (např. formulace úloh ke konkrétnímu výstupu, zařazení průřezových témat do zeměpisného učiva aj.);
  • porozumět typologii osobnosti MBTI ve vztahu ke způsobu poznávání, učení a jednání žáků, vč. dovednosti základní aplikace do výuky zeměpisu (např. rozeznání úloh/metod vyhovujících určitému osobnostnímu typu);
  • osvojit si rozmanité metody hodnocení, vč. dovednosti aplikace vybraných postupů (např. formulace kritérií hodnocení ke konkrétní činnosti).

2) Obecných dovedností:

  • rozvinout dovednost spolupráce ve dvojicích a malých týmech a dovednost prezentovat na veřejnosti (průběžná práce v semináři, samostatná semestrální práce - tvorba "média" (např. letáku propagujícího význam geografie pro společnost);
  • rozvinout dovednost kritické práce s textem (samostudium pedagogických dokumentů a odborných textů spojený s písemnou analýzou a argumentačním posouzením);
  • rozvinout dovednost abstrakce a konkretizace prostřednictvím aplikace teoretických koncepcí výuky do konkrétních zadání pro žáky a naopak;
  • rozvinout dovednost hodnocení výuky a sebereflexe vlastních postupů.

Osvojení uvedeného obsahu studenti prokazují písemnou analýzou odborných textů, závěrečnou ústní prezentací zadaného úkolu a úspěšným splněním zápočtového testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK