PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Modelové přípravy (ne PřF) - MDPS066C
Anglický název: Model Preparations for Teachers of Geography
Český název: Modelové přípravy (ne PřF)
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340S643
Garant: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (12.03.2019)
Kurz je navržen tak, aby prohluboval postoje k učitelské profesi stejně jako ujasnění si osobního pojetí výuky zeměpisu. Zejména jsou procvičovány dovednosti spojené s projektováním zeměpisného učiva, dále pak dovednost podporovat a motivovat žáky k učení se zeměpisu, používat vhodné metody a formy výuky (z hlediska pedagogického a psychosociálního) a dovednost na základě předem stanovených kritérií hodnotit vlastní činnost (sebereflexe) a činnost ostatních.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (12.03.2019)

PIKE, G., SELBY, D. (1994): Globální výchova. Praha, Grada.

PETTY, G. (1996): Moderní vyučování. Praha, Portál.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1997): Jak přispět k samostatnému myšlení žáků. Geografické rozhledy, roč. 7, č. 2, ČGS, TERRA, Praha, s. 57?58.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1997): Reforma maturitních zkoušek ze zeměpisu jako součást nové strategie geografického vzdělávání. Sborník ČGS, 102, č. 3, s. 189-200.

PASCH, M. a kol. (1998): Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha, Portál.

HUNTEROVÁ, M. (1999): Účinné vyučování v kostce. Praha, Portál.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1999): O čem je vlastně zeměpis? Geografické rozhledy, roč. 9, č. 2, ČGS, TERRA, Praha, s. I-III.

SLAVÍK, J. (1999): Hodnocení v současné škole. Praha, Portál.

BIČÍK, I. a kol.(2000, 2001): Školní atlas dnešního světa. Praha, Terra.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2001): Maturant ze zeměpisu, osobnost, která se orientuje ve světě i v informacích. Geografické rozhledy, roč. 10, č. 5, ČGS, TERRA, Praha, s. 1-4.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2001): Maturita v geografii. Geografické rozhledy, roč. 10, č. 2, ČGS, TERRA, Praha, s. 46.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2001): Jak se změní maturita ze zeměpisu v Česku? Geografické rozhledy, roč. 11, č. 2, ČGS, TERRA, Praha, s. 43-44.

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. (2002): Školní didaktika. Praha, Portál, 447 s.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2002): Tvorba evaluačních geografických standardů. In: BALEJ, M., PEŠTOVÁ, J. (eds): Vzdělávání zeměpisem. Ústí nad Labem, Česká geografická společnost, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 30-38.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2002): Geografické dovednosti, jejich specifikace a kategorizace. Geografie-Sborník České geografické společnosti, roč. 105 [v tisku].

Dokumenty:

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. MŠMT, Praha 2001

Geografický standard pro ZŠ i SŠ / Rámcový vzdělávací program pro ZŠ i SŠ

Vzdělávací program Základní škola

Učební osnovy zeměpisu pro gymnázia

Katalog požadavků k maturitní zkoušce ze zeměpisu, MŠMT, Praha 2001

Učebnice:

učebnice zeměpisu vydané v Nakladatelství ČGS a SPN včetně pracovních sešitů

Časopisy

Učitelské listy a Učitelské noviny za poslední dva roky, Geografické rozhledy

Aktuální články a dokumenty, na které byli studenti upozorněni v semináři.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (12.03.2019)

Záměrem předmětu je vytvářet podnětově bohaté prostředí, jež napomáhá studentovi ujasnit si osobní pojetí výuky zeměpisu. S určitým zjednodušením lze říci, že v rámci semináře se procvičují dovednosti vztahující se k projektování, realizaci a hodnocení zeměpisné výuky. Důraz je zejména kladen na schopnost záměrného výběru podstatného učiva a jeho zprostředkování, na dovednost podporovat a motivovat žáky k učení se zeměpisu, dovednost používat vhodné metody a formy výuky (z hlediska pedagogického a psychosociálního) a dovednost na základě předem stanovených kritérií hodnotit vlastní činnost (sebereflexe) a činnost ostatních.

Podmínky pro zápis:

Účast možná pouze po absolvování zkoušek z pedagogiky a psychologie

Podmínky pro splnění studijních povinností:

Předložení, prodiskutování a zhodnocení seminární práce na přidělené nebo vybrané téma, aktivní účast na seminářích a dalších vybraných akcích (fakultní i mimofakultní semináře, konference)

Stručný program:

Účastníci semináře písemně zpracovávají vybrané učivo formou modelových příprav včetně zhotovení případných učebních pomůcek (pracovních listů, fólií, odborných textů, otázek a úkolů, her apod.) a prezentují je cestou mikrovyučování, popř. skupinových diskusí. Část semináře je věnována aktuálním otázkám českého školství a důkladnému rozboru dostupných učebnic a dalších učebních pomůcek. Frekventanti semináře se zúčastní i odborných akcí (např. seminářů v rámci Geoatestu, PAU, ČGS).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK