PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Geografie Číny - MDPS064
Anglický název: Geography of China
Český název: Geografie Číny
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:24/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P253
Garant: PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)
Přednáška má za cíl rozšířit nabídku areálových přednášek na geografické sekci a seznámit studenty s čínským makroregionem a jeho současným vývojem. Zaměřuje se hlavně na socio-ekonomickou charakteristiku, ale v úvodu též základním fyzicko-geografickým otázkám (se zaměřením na stav přírodního prostředí, jeho využívání, potenciál a znečištění). Přednáška si klade za úkol postihnout dva hlavní body ? představit současnost v kontextu vývoje (hlavně ve 2. pol. 20. stol.) a nejdůležitější současné procesy a stavy. Využívá klasického členění na FG a SG a dále pak na dílčí kapitoly, v nich však základní nastínění všeobecných informací slouží pro interpretaci aktuálních problémů a jejich hlubší rešerši. Přednáška je doplněna množstvím fotografií i krátkých tematických video-sestřihů.
Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

BECKER, J. (2002): Čína na přelomu století. Brno, Jiří Buchal-BB art, 395 s.

DOSEDLA, J. (1965): Čína, Tchaj-wan, Hongkong, Macao. In: KUNSKÝ, J. (ed. et all.): Zeměpis světa. Asie. Orbis, n.p., Praha, s. 280-373.

FAIRBANK, J.K. (1998): Dějiny Číny. Praha, NLN, 656 s. (hlavně s. 406-494)

JIN, Fengjun, QIAN, Jinkai (2003): A Social and Economic Atlas of Western China. China

Intercontinental Press, Beijing, 94 p.

Kolektiv (1987): Encyclopedia of New China. Foreign Languages Press, Beijing, 990 p.

Kolektiv (1994): The National Economic Atlas of China. Oxford University Press, Hongkong, Oxford, New York, 314 p.

Kolektiv (2005): China in Diagrams. China Intercontinental Press, Beijing, 200 p.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

70% docházka, písemný test + ústní zkoušení

Sylabus
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

1. přednáška

A. Úvod

1. Úvod do základních kulturních reálií - čínské názvy a základní výslovnost - ČSP x pinyin

2. Definice základních pojmů (Říše Středu x Čína; Číňan x Han;...)

B. Fyzická geografie

1. Poloha a povrch, horské systémy

a) Základní charakteristika

b) Tři výškové stupně a jejich charakteristika

c) Hlavní horské systémy

2. přednáška

2. Podnebí a počasí

a) Základní charakteristika

b) 7 podnebných oblastí

c) Vliv podnebných oblastí na vývoj odlišných kultur

d) Monzunová Čína

e) Aridní západní a severozápadní Čína

f) Velehorská Čína

g) Gobi ? největší solární elektrárna světa i největší nebezpečí pro Peking; Taklamakan a jezero Lobnor ? tajné laboratoře

3. Vodstvo

a) Základní charakteristika

b) Čínské veletoky ? Huang He a Chang Jiang

c) Tibet ? zdrojnice Asie (proč je důležité kontrolovat Tibet)

d) Energetický potenciál čínských řek

e) Vodní díla ? Velký kanál a Tři soutěsky (dále viz C4c)

3. přednáška

4. Půdy a land use, vegetace a živočišstvo

a) Základní charakteristika

b) Půdy a zemědělská činnost; ohrožení (dále viz C4a)

c) Trojí členění vegetačních oblastí

d) Divoká zvířata v Číně a jejich situace

5. Přírodní prostředí

a) Jeho ochrana (systém chráněných oblastí)

b) Čínská představa ?přírody?

c) Znečištění a ekologické katastrofy

4. přednáška

C. Socioekonomická geografie

1. Historický rámec

a) Čína versus Říše Středu: pád mandžuské dynastie a přechod k republice

b) Objevování demokracie, meziválečné období a fragmentace Číny

c) Protijaponská válka a vítězství komunistů nad kuomintangem

d) Éra Mao Ce-tunga (Mao Zedong) - Okupace Tibetu, Velký skok, Kulturní revoluce (1966-1976)

e) Od Taiwanu k ČLR ? geopolitická proměna

f) Éra Teng Siao-pchinga (Deng Xiaoping) ? politické a ekonomické reformy, politika jednoho dítěte; otevření světu v 80. letech 20. stol.

g) Éra Ťiang Ce-mina (Jiang Zemin) a transformace 90. let 20. stol.

h) Éra Chu Ťin-tchaa (Hu Jintao) a počátek 21. století.

2. Politický systém

a) Vývoj stávajícího politického systému

b) Hlavní ústavní orgány a jejich propojenost

c) Administrativní členění ? 5 autonomních oblastí, 4 samosprávní města, 2 speciální administrativní jednotky (viz dále C3f), 22 provincií; nižší územně samosprávní celky ? prefektury a okresy; autonomita celků (viz dále C3d)

5. přednáška

3. Obyvatelstvo a sídla

a) Demografický vývoj 1949 - 1966 (s ohledem na protijaponskou válku) ? síla lidnaté země; pokusy Velkého skoku

b) Demografický vývoj 1966 ? 1976 - Kulturní revoluce

c) Demografický vývoj 1976 ? 2007 ? Politika jednoho dítěte a prognózy

6. přednáška

d) Etnická skladba Číny ? 5 národů, 56 etnik, minzu, hanizace, sinizace, územní a národnostní princip populačně národnostní politiky a stalinistická koncepce národa; jazyky

e) Vnitřní migrace ? ?na západ, do hor a do pouští? - migrace na západ a nehanských oblastí; urbanizace

f) Sídla ? města a jejich boom, proměna měst; regionální postavení hlavních center; samosprávní města; Speciální administrativní jednotky Hongkong a Macao; dvojsystém Hongkong-Shenzhen; Shanghai versus Hongkong, čtvrt tisíce milionových aglomerací a jejich problémy

7. přednáška

g) Environmentální pohled na čínskou urbanizaci ? ekologické, společenské a hospodářské důsledky urbanizace; existují v Číně slumy?

h) Čínské zdravotnictví a zdravotní stav obyvatel; AIDS, SARS

i) Čínské školství, gramotnost, jazyková vybavenost a regionální identita (viz podrobně C4g)

j) Rozpad a nuklearizace tradiční velkorodiny

8. přednáška

k) Náboženství a etnokulturní okruhy; formy buddhismu a bönismus; tradiční čínská náboženství, taoismus a konfuciánství; islám; křesťanství; judaismus; komunismus

l) Čínská diaspora ? Číňané v Americe, Evropě, Africe, Asii a Austrálii; čínská komunita v České republice

9. přednáška

4. Hospodářství

a) Zemědělství ? hlavní členění na pšeničnou, rýžovou a ječmennou oblast; rostlinná a živočišná produkce; intenzifikace a intenzívní ekologická zátěž; spor rybářství versus zemědělství

b) Nerostné suroviny ? stávající a potencionální naleziště; naleziště energetických zdrojů; ?tibetská a ujgurská nerostná banka?; Ekologická zátěž těžby ? př. Panzhihua

c) Energetika ? základní zdroje energie, jejich lokalizace a velikost; stav čínské energetiky, centrální národní projekt energetických uzlů a tras; energetická geopolitika Číny, aneb diversifikace vnějších energetických zdrojů, China Petrol

10. přednáška

d) Průmysl ? transformace: od trhu s přebytky k ?divokému kapitalismu? ? od levného textilu k nejvyspělejším technologiím ? dva trhy; systém využití regionálních rozdílů svobody průmyslové výroby; průmyslová centra ? Shenzhen, Hangzhou, Wuhan, Shanghai, Tianjin, Shenyang, Chongqing aj.

e) Doprava ? železniční, silniční, vodní, potrubní a letecká; nejdelší říční cesta světa a nejvnitrozemštější námořní přístav světa Chongqing; rozvoj letecké dopravy a její privatizace a kvalita; rozvoj dálniční infrastruktury, intenzita silniční dopravy a problémy automobilového parku; konkurence na železnicích = vrchol dopravních služeb v Číně

f) Služby ? pozice center Shanghai, Beijing, Hangzhou, Hongkong-Shenzhen, Tianjin, Chengdu; bankovní ?Velká pětka?, telefonní ?Velká dvojka?...; cestovní ruch v Číně

11. přednáška

g) Školství, věda, výzkum a vývoj ? základní školství, jeho regionální rozdíly, gramotnost; 1000 universit a 24 milionů vysokoškolských studentů; čínská politika zahraničního vzdělávání; špičková pracoviště a centra výzkumu a vývoje

h) Zahraniční investoři ? vývoj PZI v Číně od počátku 90. let 20. století do současnosti, jejich lokace, struktura a objem

i) Zahraniční obchod ? čínská diplomacie, praktika a pragmatika zahraničního styku, oficiální stanoviska a jejich vliv na obchodní spolupráci

j) FOCAC ? Fórum čínsko-africké spolupráce ? čínská hegemonie na africkém kontinentu; Afrika jako předsunutá jednotka pro čínskou ekonomickou expanzi?

12. přednáška

D. Závěrečné téma na základě aktuálního dění během kurzu, popř. zvolené téma dle zájmu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK