PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe ze zeměpisu I - MDPS052
Anglický název: Pedagogical Practice in Geography I
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340T04
Garant: RNDr. Jana Winklerová
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jana Winklerová (30.05.2016)
Pedagogické praxe jsou součástí přípravy učitelů na Přírodovědecké fakultě. Před Pedagogickou praxí I v 1. ročníku navazujícího magisterského studia probíhá instruktáž, kde jsou studenti seznámeni s vlastní organizací pedagogické praxe, se školami, na kterých praxe probíhá, s úlohou a funkcí fakultního učitele v průběhu pedagogických praxí a s hlavními dokumenty týkajícími se pedagogických praxí (včetně požadavků na podobu přípravy na vyučovací hodinu). Během praxe I uskutečňují studenti vedle hospitací také vlastní výstupy, tj. pod dohledem fakultního učitele vyučují v různých třídách. Pedagogická praxe studentů probíhá jako jeden blok na jedné škole. Její délka je určena počtem odučených hodin (viz dále). Praxe trvá zpravidla 4 týdny. To je určeno součtem týdnů stanoveným studijními plány navazujících magisterských studijních oborů učitelství chemie, biologie, zeměpisu a geologie pro SŠ, popřípadě učitelství matematiky, tělesné výchovy (viz Studijní programy UK v Praze MFF a FTVS). Student během praxe hospituje alespoň 2 vyučovací hodiny a vyučuje 10 vyučovacích hodin. Kromě zapsání do SISu je třeba se přihlásit do 15. ledna na odkazu v prostředí moodle (viz dále) kvůli zajištění školy pro praxi. Studenti mohou absolvovat jednu část praxe v místě bydliště (mimo Prahu). Veškeré informace k pedagogickým praxím jsou v prostředí moodle, (dl2.cuni.cz), kurz: Pedagogická praxe výstupová, klíč pro přihlášení: PPV1+2PřFUK
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jana Winklerová (01.07.2016)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

hospitace předepsaného počtu hodin: 2 vyučovací hodiny

odučení předepsaného počtu hodin: 10 vyučovacích hodin

odevzdání příprav pro 8 vyučovacích hodin včetně pracovních listů, testů, her ke kontrole (4 povedených hodin a 4 méně povedených)

odevzdání formuláře C

odevzdání formulářů A a B Radce M. Dvořákové

absolvování 2 supervizních pohovorů (jeden v průběhu praxí a jeden po praxích) podle možností katedry

zpracování celkové reflexe na pedagogickou praxi v prostředí moodle

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Jana Winklerová (01.07.2016)

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi vyplňte do 15.ledna tabulku (přihlašování) v prostředí moodle (viz dále).

1. Se všemi otázkami týkajícími se praktické organizace pedagogických praxí se obracejte na Mgr. Radku M. Dvořákovou, Katedra učitelství a didaktiky biologie, oddělení organizace studia, Viničná 7, Praha 2. Tel.: 221 951 939, e-mail: radka.marta@natur.cuni.cz, www stránky - prostředí moodle: dl2.cuni.cz kurz: Pedagogická praxe výstupová. S otázkami týkajícími se odborného obsahu či podmínek udělení zápočtu se obracejte na RNDr. Janu Winklerovou, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Legerova 5, email: JWinklerova@seznam.cz


2. Měli byste odučit 10 vyučovacích hodin (VH). Požadovaný počet náslechů je 2 hodiny. Ve třídě, kde budete učit, musíte hospitovat alespoň jednu VH.

Pro vaši vlastní praxi je ideální, může-li vám fakultní učitel (FU) poskytnout vyučovací hodiny např. ve dvou třídách různých ročníků nižšího gymnázia / ZŠ po celou dobu praxe (4 týdnů), abyste měli možnost každou třídu poznat, vyzkoušet si své pedagogické dovednosti a ověřit si účinnost svého působení.

3. Ve škole budete každý den, kdy vyučujete, po celou dobu praxe v dostatečném rozsahu vyučovacích hodin. V této době se budete připravovat na vyučování, učit, hospitovat, seznamovat se s chodem školy a plnit další mimovyučovací povinnosti podle pokynů FU. Není přípustné, abyste se dostavili na vyučování 5 minut před začátkem VH.

4. Ve škole se představte nejlépe týden před začátkem pedagogické praxe, vyhledejte FU a hlaste se u vedení školy. V den nástupu na praxi se dostavte do školy s dostatečným časovým předstihem (např. v 7.40 pokud bude vyučování od 8 hod.).

5. Rozvrh vyučovaných hodin nahrajete do prostředí moodle nejpozději třetí den praxe. Pokud nedodáte rozvrh, nebude se vám tato výuka od 4. dne počítat.

Do rozvrhu (formulář D) uveďte čitelně jména a příjmení učitelů, u nichž se praxe koná, a adresu školy. Upozorněte učitele, že má mít uzavřenou dohodu o provedení práce. Smlouvu mu přineste v tištěné podobě nebo je možné ji stáhnout z prostředí moodle. Ke smlouvě učiteli dejte i úlohu fakultního učitele se vzorem DPP.

JAKOUKOLIV ZMĚNU V ROZVRHU HODIN IHNED AKTUALIZUJTE v prostředí moodle, popř. HLASTE nejlépe e-mailem nebo telefonicky vyučujícímu, který se k vám zapsal na hospitaci nebo dr. Winklerové! Pokud nebudete ve škole v době, kdy jste měli podle rozvrhu vyučovat, nebude se vám výuka počítat a mohou být vyvozeny i další důsledky.

6. Hospitované hodiny zaznamenávejte do Seznamu náslechových hodin (A) a zapisujte si záznamy z náslechů, které obsahují základní údaje (třída, datum, jméno, vyučující, téma), výchovně vzdělávací cíl a sled didaktických fází hodiny s poznámkami a časovými údaji (viz moodle).

7. Příprava na výstupy má jednotnou formální úpravu (viz moodle), součástí příprav jsou i formulace otázek, zápisu na tabuli, schémata a obrázky, seznam plánovaných pomůcek (včetně přírodnin a didaktické techniky). Písemnou přípravu vypracujte včas, aby vám ji FU zkontroloval před výukou a svým podpisem potvrdil, že s ní byl seznámen. Během rozborů vyučovaných hodin hodnotí FU splnění plánovaných cílů, plánovaného průběhu hodiny a jednotlivé didaktické fáze hodiny. Uplatněte i své postřehy a poznámky. Své hodnocení hodiny zaznamená FU na konec vaší přípravy.

8. Po ukončení praxe na škole vyplní FU závěry o praxi do Souhrnného hodnocení studenta (C). Nechte si potvrdit všechny dokumenty pedagogických praxí (A, B, C) vedením školy a osobně doručíte všechny dokumenty (formulář A a B R. M. Dvořákové) a přípravy (z 8 VJ) a formulář C dr. Winklerové. Formuláře A a B je třeba doručit do týdne po ukončení praxe. Žádám vás, abyste tento termín dodrželi, protože na něj je vázáno vyplácení odměn fakultních učitelů!

9. Za výrazné porušení pokynů, tj. nekvalitní přípravu, nevčasné plnění povinností, neodevzdání rozvrhu atd. se praxe s okamžitou platností ruší. Náhradní praxe bude vypsána v dalším semestru.

10. Vůči žákům se chovejte jako učitel, dodržujte předpisy o hygieně a bezpečnosti práce své i žáků. Nezapomínejte na slušné vystupování a vhodné oblečení a obutí pro výuku (nutnost přezouvání si domluvíte s FU).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK