PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Didaktika geografie II (ne PřF) - MDPS050C
Anglický název: Geography Didactics II
Český název: Didaktika geografie II (ne PřF)
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 15/15 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P27B
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (12.03.2019)
Hlavním cílem didaktiky geografie je přispět k tomu, aby studenti získali způsobilost vyučovat zeměpisu na čtyřletých i osmiletých středních všeobecně vzdělávacích školách. Výuka je koncipována tak, aby studenti měli příležitost procvičovat a osvojit si určité vybrané profesní znalosti a dovednosti (viz sylaby).
Obsahové zaměření jednotlivých přednášek a seminářů je následující:
Didaktická analýza vybraných fyzickogeografických, environmentálních a regionálních témat (zejména místní region) a příklady jejich výuky. Další metody a techniky výuky zeměpisu: čtení odborných textů s porozuměním, specifika psaní odborných esejů, příklady terénní výuky geografie v městské krajině, simulační hra aj. Příklady činnosti žáků spojených s využíváním školních atlasů, internetu, interaktivních učebnic a tabulí a dalších zdrojů. Integrace mezioborových přístupů do výuky zeměpisu. Kriteriální hodnocení učebnic zeměpisu. Tvorba a hodnocení testů. Typologie zeměpisných otázek a úkolů. Maturitní zkouška ze zeměpisu. Přehodnocení osobní koncepce výuky zeměpisu.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (12.03.2019)

HUNTEROVÁ, M. (1999): Účinné vyučování v kostce. Portál, Praha.

KALHOUS, Z., Obst, O. a kol. (2002): Školní didaktika. Portál, Praha.

KÜHNLOVÁ H. (1999): Kapitoly z didaktiky geografie, Nakl. Karolinum, Praha.

KÜHNLOVÁ, H. (2007): Život v našem regionu. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Plzeň, 74 s.

LAMBERT, D., BALDERSTONE, D. (2010): Learning to teach geography in the secondary school. Routledge, London and New York, 455 s.

MARADA, M. (2006): Jak na výuku zeměpisu v terénu? Geografické rozhledy, 15, č. 3, s. 2-5.

MATĚJČEK, T. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání. Životní prostředí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 - Přírodovědná gramotnost, Praha, 48 s.

MATĚJČEK, T. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Biodiverzita a její ohrožení. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 - Přírodovědná gramotnost, Praha, 40 s.

PASCH M. a kol. (1998): Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha.

PETTY, G. (1996): Moderní vyučování. Portál, Praha

PIKE, G., SELBY, D. (1994): Globální výchova. Nakl. Grada, Praha.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2004-2008): Čtení v hodinách zeměpisu (1.-7. díl). Geografické rozhledy, 13-18. roč.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2007): Model maturitní zkoušky z pohledu geografů (1. díl). Geografické rozhledy, 16, č. 3, s. 19-20.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. a kol. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 - Přírodovědná gramotnost, Praha, 184 s.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2010): Ilustrační maturitní test ze zeměpisu: značka nejvyšší kvality? Geografické rozhledy, 20, č. 2, s. 18-20.

SLAVÍK, J. (1999): Hodnocení v současné škole. Portál, Praha.

Dokumenty

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. MŠMT, Praha 2001

Rámcové vzdělávací programy pro základní a gymnaziální vzdělávání, VUP Praha

Mezinárodní charta geografického vzdělávání IGU.

Katalog požadavků k maturitní zkoušce ze zeměpisu, MŠMT, Praha 2001.

Učebnice zeměpisu včetně pracovních sešitů vydané v Nakladatelství ČGS, Fraus, Moby Dick

Časopisy

Geografické rozhledy - poslední čtyři ročníky;

Aktuální články a dokumenty, na které byli studenti upozorněni ve výuce, písemné podklady ze seminářů

Sylabus -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)

Studium didaktiky geografie II. navazuje na výukový předmět didaktika geografie I. Absolvování či souběžné studium didaktiky geografie II. je podmínkou pro pedagogické praxe ze zeměpisu I. a II. Studium je hodnoceno zápočtem, ukončeno je státní závěrečnou zkouškou.

Cíle předmětu

Hlavním cílem didaktiky geografie je přispět k tomu, aby studenti získali způsobilost vyučovat zeměpisu na čtyřletých i osmiletých středních všeobecně vzdělávacích školách. Vyučování zeměpisu vnímáme jako formu výchovy (včetně vzdělávání) a činnost učitele jako vytváření podmínek pro učební aktivity žáků v duchu pedagogického konstruktivismu. Didaktická témata a úkoly z nich vyplývající jsou prezentována a cvičena v širším kontextu geograficko-didakticko-pedagogicko-psychologickém.

Tříhodinový blok výuky je koncipován tak, aby studenti měli příležitost procvičovat a osvojit si zejména tyto znalosti a dovednosti:

1. věcně správně používat odborný (didakticko-pedagogicko-geografický) jazyk;

2. koncipovat výukový předmět v kontextu hlavních požadavků strategických a kurikulárních dokumentů, dosaženého geografického poznání, vzdělávacích potřeb žáků určitého věku, národních tradic i podnětů ze zahraničí;

3. znát možné alternativní přístupy k výuce zeměpisu a dokázat použít ty z nich, které jsou adekvátní konkrétním výukovým podmínkám;

4. formulovat klíčové teze (generalizace) a pojmy jednotlivých geografických témat; formulovat operativní cíle, které dokládají určitou míru porozumění a využívání stanovených tezí; formulovat hierarchickou strukturu relevantních výukových cílů, které směřují k celkovému rozvoji osobnosti žáků;

5. aplikovat konstruktivistický model při vlastní výuce vybraného tématu v rámci mikrovyučování;

6. klást relevantní otázky a úkoly různého typu a funkce; při jejich plánování používat revidovanou Bloomovu taxonomii, při zadávání úkolů spojených s využíváním různých typů map, fotografií, grafů, tabulek prokázat geografický způsob uvažování;

7. motivovat k učení se zeměpisu i vzbudit hlubší zájem žáků o geografii;

8. znát rozmanité metody a techniky výuky zeměpisu a jejich podmíněnost s cíli výuky, dokázat je využít v kontextu zvolených výukových cílů a konkrétních podmínek výuky, zvláště pak metody přispívající ke kritickému a tvůrčímu myšlení žáků a k procvičování oborových i obecných dovedností;

9. participovat na výuce mezioborových témat tak, aby byl zřejmý specifický přístup a přínos geografie při poznávání života na Zemi;

10. zvolit relevantní kritéria hodnocení a podle nich posuzovat výkony žáků i vlastní činnosti, proces vyučování/učení, studijní a výukové prostředky a nástroje hodnocení. Provádět pedagogickou reflexi, znát "kvality" různých forem hodnocení a jejich použití dokázat obhájit;

11.znát trendy v geografickém vzdělávání v Česku i v zahraničí, dokázat vysvětlit příčiny i důsledky klíčových problémů geografického vzdělávání v Česku;

12.chtít a umět se svobodně a odpovědně (v roli učitele zeměpisu) rozhodovat v rámci autonomní školy, mít zájem podílet se na odborných diskusích o různých otázkách geografického vzdělávání.

Obsahové zaměření jednotlivých přednášek a seminářů:

Didaktická analýza vybraných fyzickogeografických, environmentálních a regionálních témat (zejména místní region) a příklady jejich výuky. Další metody a techniky výuky zeměpisu: čtení odborných textů s porozuměním, specifika psaní odborných esejů, příklady terénní výuky geografie v městské krajině, simulační hra aj. Příklady činnosti žáků spojených s využíváním školních atlasů, internetu, interaktivních učebnic a tabulí a dalších zdrojů. Integrace mezioborových přístupů do výuky zeměpisu. Kriteriální hodnocení učebnic zeměpisu. Tvorba a hodnocení testů. Typologie zeměpisných otázek a úkolů. Maturitní zkouška ze zeměpisu. Přehodnocení osobní koncepce výuky zeměpisu.

Požadavky k zápočtu (letní semestr):

Účast na tříhodinových seminářích (75 %), odevzdání portfólia písemných prací podle zadání.

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce (viz web KSGRR)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK