PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Terénní didaktický kurs pro učitele geologie - MDPS043
Anglický název: XY
Český název: Terénní didaktický kurs pro učitele geologie
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/24 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MG431T84
Garant: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)
Terénní didaktický kurz probíhá v geologicky pestrém a vhodném terénu po dobu 7 dní v oblasti Barrandienu v bezprostředním okolí Prahy. Navazuje na přednášky a cvičení ze všeobecné geologie, mineralogie a petrologie. Rozvíjí praktické dovednosti, získané na cvičeních ve výše uvedených předmětech přímo v terénu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Cílem kurzu je zvládnutí základních dovedností terénního geologa tj. orientace v terénu a mapě, poznávání hornin, měření různých strukturních prvků geologickým kompasem a samostatného sestavení geologické mapy a geologického řezu. Zároveň je student seznamován s možnostmi využití nabytých poznatků při výuce geologie na středních školách.

Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Pouba, Z. (1959): Geologické mapování. Nakl. ČSAV Praha. 523.p.

Žák, J. Metody geologického výzkumu - elektronické materiály na http://web.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/zak/mgv/

Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda, J. and Stráník, Z., 2002. Geologická minulost České republiky. Akademia Praha.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Pro udělení zápočtu je požadována aktivní účast na cvičení a odevzdání zkreslené geologické mapy a mapovací zprávy.

Sylabus
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

V první části kurzu se pod vedením instruktora se studenti v malých skupinách seznámí se základními typy hornin v zadaném území, naučí se rozpoznávat základní strukturní prvky hornin, měřit kompasem jejich polohu v prostoru a vynášet data do mapy. V druhé části student samostatně zpracovává zadané území, pořizuje samostatně geologickou dokumentaci a na základě společných a vlastních mapovacích túr sestaví geologickou mapu a sepíše stručnou mapovací zprávu za svůj úsek mapy a sestaví ideový geologický řez. Zároveň připojí návrh využití pozorovaných jevů při výuce geologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK