PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Chemie II - MDPS037
Anglický název: Chemistry II
Český název: Chemie II
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/16 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (19.02.2015)
Přednáška je určena pro studenty 3. semestru doplňujícího pedagogického studia chemie na PřF UK v Praze. Cílem přednášky je především zopakovat si základy organické chemie a biochemie v kontextu výuky na střední škole.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (19.02.2015)

Organická chemie - McMurry J. (2007)
Organická chemie pro posluchače nechemických oborů - Trnka T. a kol. (2003)
Biochemie základní kurz - kolektiv pracovníků katedry biochemie 2009 (2005)
Biochemie - Voet D., Voetová J.G. (1995)
Barevný atlas biochemie  - Koolman J. a kol. Grada (2012)
Fundamentals of Biochemistry - Voet a kol. 2. vydání (2006)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (19.02.2015)

Zkouška je kombinovaná a skládá se z písemné části (souhrnný test) a ústní zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (19.02.2015)

Názvosloví organických sloučenin
Reakce: základní typy organických reakcí
• Izomerie, indukční a mezomerní efekty, stereochemické pojmy
Uhlovodíky: alkany, alkeny, alkyny, aromáty - příprava, vlastnosti, reakce, zástupci
Deriváty uhlovodíků: halogenderiváty; kyslíkaté deriváty - alkoholy, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny a jejich deriváty; dusíkaté deriváty- příprava, vlastnosti, reakce, zástupci
Přírodní látky: heterocykly, isoprenoidy, barviva, vonné látky, chuťové látky apod.
Úvod, složení živých organismů
Sacharidy: rozdělení, struktura, funkce
Aminokyseliny: rozdělení, struktura, vlastnosti; peptidy
Proteiny: struktura, rozdělení, složené proteiny
Enzymy: rozdělení, reakční rovnováhy, enzymová kinetika, inhibice, regulace (alosterie)
Nukleové kyseliny: stavební složky, rozdělení, struktura, Replikace, transkripce, translace, proteosyntéza
Lipidy a biomembrány: rozdělení, vlastnosti a funkce, metabolismus (β-oxidace), biosynthesa, žlučové kyseliny, ketolátky
Vitaminy, kofaktory a "makroergické" sloučeniny, svalový stah
• Základní vztahy v metabolismu, rozdělení organismů, katabolismus, anabolismus: glykolýza, glukoneogeneze, pentosový cyklus, oxidační dekarboxylace, citrátový cyklus, dýchací řetězec (oxidativní vs. substrátová fosforylace)
Biochemie člověka: trávení (enzymy), proteolýza a proteasy, krev (přenos O2, hemoglobin, erytrocyt), hormony, nervová soustava (neurotransmitery), signální molekuly, metabolismus cizorodých látek
Fotosyntéza, Calvinův cyklus, C3, C4 a CAM rostliny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK