PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z chemie II - MDPS034
Anglický název: School practice II
Český název: Pedagogická praxe z chemie II
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/20 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)
Hospitační i výstupová pedagogická praxe v aprobačních předmětech studenta probíhá na gymnáziu nebo jiné střední škole u jednoho či více fakultních učitelů.
Požadavky: 4 hodiny náslechů + 19 výstupových vyučovacích hodin, z toho aspoň 4 hodiny laboratorních prací v chemii.
Před pedagogickou praxí II ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia neprobíhá instruktáž. Pravidla pro pedagogickou praxi jsou stejná jako pro pedagogickou praxi I v 1. ročníku. Během pedagogické praxe II uskutečňují studenti vedle hospitací také vlastní výstupy, tj. pod dohledem fakultního učitele vyučují v různých třídách. Pedagogická praxe studentů probíhá jako jeden blok na jedné škole. Její délka (4 týdny) je určena součtem týdnů stanoveným studijními plány magisterských studijních oborů učitelství chemie, biologie, matematiky (popř. tělesné výchovy). Student během praxe hospituje 4-6 vyučovacích hodin chemie, vyučuje 15 vyučovacích hodin a 4 hodiny laboratorních prací.
Všichni studenti se přihlásí elektronicky dr. Blažové do 15. června (pro praxi v zimním semestru) na odkazu http://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/praxe/pedagogicke-praxe-prihlasovani-ZS. Studenti mohou absolvovat jednu část praxe v místě bydliště (mimo Prahu). Veškeré informace k pedagogickým praxím jsou na http://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi .
Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Borůvková, J. - Šulcová, R. - Marada, M.: Příprava, organizace a realizace pedagogické praxe. UK v Praze, PřF 2002

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

Absolvování 2-3 náslechů v každé ze tříd(celkem 4-6 hodin), ve kterých potom student vyučuje 15 VH a 4 hodiny LP z chemie. Záznamy z náslechů a vlastní přípravy schválené a podepsané fakultním učitelem, doplněné hodnocením FU po odučené hodině předloží student ke kontrole vedoucí pedagogických praxí na KUDCH. Zároveň předloží vyplněné formuláře A - seznam hospitací, B - seznam odučených hodin, C - celkové hodnocení od FU, a vlastní esej - hodnocení pedagogické praxe studentem. Pedagogická praxe z chemie se koná na gymnáziích a středních školách.

Zápočet bude udělen po odsouhlasení vedoucím pedagogických praxí z chemie na KUDCH v zápočtovém týdnu.

Sylabus
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Hospitační i výstupová pedagogická praxe v aprobačních předmětech studenta na střední škole u jednoho či více fakultních učitelů. Délka praxe je 4 týdny, student využívá a hodnotí své dříve nybyté dovednosti, zkušenosti a aktivity a porovnává si různé styly práce fakultních učitelů.

Požadavky: 4 hodiny náslechů + 19 výstupových vyučovacích hodin, z toho aspoň 4 hodiny laboratorních prací v chemii.

Veškeré potřebné formuláře, požadavky a doklady pro získání nároku na zápočet za pedagogickou praxi z chemie jsou obsaženy ve skriptu Příprava, organizace a realizace pedagogických praxí, které si lze na KUDCH zapůjčit.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. (29.11.2018)

1. Se všeobecnými otázkami týkajícími se pedagogických praxí se obracejte na Mgr. Radku Dvořákovou, Katedra učitelství a didaktiky biologie, oddělení organizace studia, Viničná 7, Praha 2. Tel.: 221 951 939, e-mail: radka.marta@natur.cuni.cz, www stránky: www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi. Vedoucí PP II z chemie je RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. na KUDCH.
2. Měli byste odučit 15 vyučovacích hodin (VH) a 4 hodiny laboratorních prací (LP). Požadovaný počet náslechů je 4-6 z chemie. Musíte hospitovat ve třídě, kde budete učit alespoň jednu VH.
Pro vaši vlastní praxi je ideální, může-li vám fakultní učitel (FU) poskytnout vyučovací hodiny např. ve dvou až třech třídách různých ročníků gymnázia / SŠ po celou dobu 4 týdnů, abyste měli možnost každou třídu poznat, vyzkoušet si své pedagogické dovednosti a ověřit si účinnost svého působení. Praxi není možno zkracovat tak, že odučíte požadovaný počet hodin např. během dvou týdnů. Není přípustné, abyste učili nejprve pouze jeden předmět aprobace 2 týdny a pak druhý.
3. Ve škole budete každý den, kdy vyučujete, po celou dobu praxe v dostatečném rozsahu vyučovacích hodin. V této době se budete připravovat na vyučování, učit, hospitovat, seznamovat se s chodem školy a plnit další mimovyučovací povinnosti podle pokynů FU. Není přípustné, abyste se dostavili na vyučování 5 minut před začátkem VH.
4. Ve škole se představíte nejlépe týden před začátkem pedagogické praxe, vyhledáte FU a hlásíte se u vedení školy. V den nástupu na praxi se dostavíte do školy s dostatečným časovým předstihem.
5. Rozvrh vyučovaných hodin pošlete nejpozději třetí den praxe na e-mail rena@natur.cuni.cz (kblazova@centrum.cz). Pokud nedodáte rozvrh, nebude se vám tato výuka od 4. dne počítat.
Do rozvrhu (formulář D) uvedete čitelně jména a příjmení učitelů, u nichž se praxe koná. Upozorníte učitele, že má mít uzavřenou dohodu o provedení práce. Smlouvu mu přinesete v tištěné podobě nebo je možné ji stáhnout z webových stránek Katedry učitelství a didaktiky biologie (KUDBi). Ke smlouvě učiteli dáte i úlohu fakultního učitele se vzorem DPP.
JAKOUKOLIV ZMĚNU V ROZVRHU HODIN BUDETE OKAMŽITĚ HLÁSIT nejlépe e-mailem nebo telefonicky dr. Blažové! Pokud nebudete ve škole v době, kdy jste měli podle rozvrhu vyučovat, nebude se vám výuka počítat a mohou být vyvozeny i další důsledky.
6. Hospitované hodiny zaznamenávejte do Seznamu náslechových hodin (A) a zapisuje si záznamy z náslechů, které obsahují základní údaje (třída, datum, jméno, vyučující, téma), výchovně vzdělávací cíl a sled didaktických fází hodiny s poznámkami a časovými údaji (viz web KUDBi, informace o náslechových pedagogických praxích pro 3. ročník).
7. Příprava na výstupy má doporučenou formální úpravu, součástí příprav jsou i formulace otázek, zápisu na tabuli, schémata a obrázky, seznam plánovaných pomůcek (včetně přírodnin a didaktické techniky). Písemnou přípravu vypracujete včas, aby vám ji FU zkontroloval před výukou a svým podpisem potvrdil, že s ní byl seznámen. Přehled odučených hodin spolu s hodnocením učitele je na Seznamu odučených hodin (B). Během rozborů vyučovaných hodin hodnotí FU splnění plánovaných cílů, plánovaného průběhu hodiny a jednotlivé didaktické fáze hodiny. Uplatníte i své postřehy a poznámky. Své hodnocení hodiny zaznamená FU na konec vaší přípravy po provedení rozboru.
8. Po ukončení praxe na škole vyplní FU závěry o praxi do Souhrnného hodnocení studenta (C). Necháte si potvrdit všechny dokumenty pedagogických praxí (A, B, C) vedením školy a osobně doručíte všechny dokumenty, přípravy a poznámky z náslechů KUDCH. Žádám vás, aby tento termín dodrželi, protože na něj je vázáno vyplácení odměn fakultních učitelů!
9. Za výrazné porušení pokynů, tj. nekvalitní přípravu, nevčasné plnění povinností, neodevzdání rozvrhu atd. se praxe s okamžitou platností ruší. Náhradní praxe bude vypsána v dalším semestru.
10. Vůči žákům se chovejte jako učitel, dodržujte předpisy o hygieně a bezpečnosti práce své i žáků. Nezapomínejte na slušné vystupování a vhodné oblečení a obutí pro výuku (nutnost přezouvání si domluvíte s FU).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK