PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z chemie I - MDPS033
Anglický název: School practice I
Český název: Pedagogická praxe z chemie I
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/20 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)
Hospitační i výstupová pedagogická praxe v aprobačních předmětech studenta probíhá na střední škole u jednoho či více fakultních učitelů.
Požadavky: 5-6 hodin náslechů + 12 výstupových vyučovacích hodin, z toho aspoň 2 hodiny laboratorních prací v chemii.
Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi vyplňte do 15.1. tabulku na odkazu http://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/praxe/pedagogicke-praxe-prihlasovani-LS .
Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Borůvková, J. - Šulcová, R. - Marada, M.: Příprava, organizace a realizace pedagogické praxe. UK v Praze, PřF 2002

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Absolvování 2-3 náslechů ve třídách (celkem 5-6 náslechů), ve kterých potom student vyučuje 10 VH a 2 LP z chemie. Záznamy z náslechů a vlastní přípravy schválené a podepsané fakultním učitelem, doplněné hodnocením FU po odučené hodině předloží student ke kontrole vedoucí pedagogických praxí na KUDCH. Zároveň předloží vyplněné formuláře A - seznam hospitací, B - seznam odučených hodin, C - celkové hodnocení od FU, a vlastní esej - hodnocení pedagogické praxe studentem. Pedagogická praxe z chemie se koná na gymnáziích a středních školách.

Zápočet bude udělen po odsouhlasení vedoucím pedagogických praxí z chemie na KUDCH v zápočtovém týdnu.

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

• účast na instruktážní schůzce (před praxemi)

• odevzdání formuláře A,B,C

• hospitace předepsaného počtu hodin: 4-6 vyučovacích hodin

• odevzdání záznamů z hospitací (náslechových hodin) ke kontrole

• odučení předepsaného počtu hodin

• odevzdání příprav včetně pracovních listů, testů, her, prezentací (na CD nebo poslaných elektronicky) atd. (přípravy musí obsahovat všechny náležitosti viz vstupní požadavky) ke kontrole

• zpracování celkové reflexe na pedagogickou praxi (včetně přínosu praxe, problémů během praxe); rozsah cca 1/2 A4

Sylabus
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Hospitační i výstupová souvislá pedagogická praxe v aprobačních předmětech studenta na střední škole u jednoho či více fakultních učitelů. Student vyučuje po dobu 4 týdnů v několika třídách chemii, své přípravy rozebírá před i po jednotlivých hodinách se svým FU. Zárověň se inspiruje během hospitací činnostmi FU a své poznatky a dojmy aplikuje do své výuky.

Požadavky: 4-6 hodin náslechů + 12 výstupových vyučovacích hodin, z toho aspoň 2 hodiny laboratorních prací v chemii.

Veškeré potřebné formuláře, požadavky a doklady pro získání nároku na zápočet za pedagogickou praxi z chemie jsou obsaženy ve skriptu Příprava, organizace a realizace pedagogických praxí, které si lze na KUDCH zapůjčit.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. (22.02.2016)

Před nástupem na Pedagogickou praxi z chemie I je nezbytné absolvovat Náslechovou pedagogickou praxi z chemie.
Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi vyplňte do 15.1. tabulku na odkazu http://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/praxe/pedagogicke-praxe-prihlasovani-LS .
1. Se všemi všeobecnými otázkami týkajícími se pedagogických praxí se obracejte na Mgr. Radku Dvořákovou, Katedra učitelství a didaktiky biologie, oddělení organizace studia, Viničná 7, Praha 2. Tel.: 221 951 939, e-mail: radka.marta@natur.cuni.cz, www stránky: http://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/praxe
2. Praxe z chemie probíhá pouze na gymnáziích a středních školách. Měli byste odučit 10 vyučovacích hodin (VH), 2 hodiny laboratorních prací (LP)z chemie. Požadovaný počet náslechů je 4-6 z chemie. Ve třídě, kde budete učit, musíte hospitovat alespoň jednu VH.
Pro vaši vlastní praxi je ideální, může-li vám fakultní učitel (FU) poskytnout vyučovací hodiny např. ve dvou až třech třídách různých ročníků gymnázia po celou dobu praxe (4 týdnů), abyste měli možnost každou třídu poznat, vyzkoušet si své pedagogické dovednosti a ověřit si účinnost svého působení. Praxi není možno zkracovat tak, že odučíte požadovaný počet hodin např. během 1-2 týdnů. Není přípustné, abyste učili nejprve pouze jeden předmět aprobace 2 týdny a pak druhý.
3. Ve škole budete každý den, kdy vyučujete, po celou dobu praxe v dostatečném rozsahu vyučovacích hodin. V této době se budete připravovat na vyučování, učit, hospitovat, seznamovat se s chodem školy a plnit další mimovyučovací povinnosti podle pokynů FU. Není přípustné, abyste se dostavili na vyučování 5 minut před začátkem VH.
4. Ve škole se představte nejlépe týden před začátkem pedagogické praxe, vyhledejte FU a hlaste se u vedení školy. V den nástupu na praxi se dostavte do školy s dostatečným časovým předstihem.
5. Rozvrh vyučovaných hodin pošlete nejpozději třetí den praxe na e-mail rena@natur.cuni.cz (kblazova@centrum.cz). Pokud nedodáte rozvrh, nebude se vám tato výuka od 4. dne počítat.
Do rozvrhu (formulář D) uveďte čitelně jména a příjmení učitelů, u nichž se praxe koná. Upozorněte učitele, že má mít uzavřenou dohodu o provedení práce. Smlouvu mu přineste v tištěné podobě nebo je možné ji stáhnout z webových stránek Katedry učitelství a didaktiky biologie (KUDBi). Ke smlouvě učiteli dejte i úlohu fakultního učitele se vzorem DPP.
JAKOUKOLIV ZMĚNU V ROZVRHU HODIN IHNED HLASTE nejlépe e-mailem nebo telefonicky dr. Šulcové! Pokud nebudete ve škole v době, kdy jste měli podle rozvrhu vyučovat, nebude se vám výuka počítat a mohou být vyvozeny i další důsledky.
6. Hospitované hodiny zaznamenávejte do Seznamu náslechových hodin (A) a zapisujte si záznamy z náslechů, které obsahují základní údaje (třída, datum, jméno, vyučující, téma), výchovně vzdělávací cíl a sled didaktických fází hodiny s poznámkami a časovými údaji (viz web KUDBi).
7. Příprava na výstupy má doporučenou formální úpravu, součástí příprav jsou i formulace otázek, zápisu na tabuli, schémata a obrázky, seznam plánovaných pomůcek (včetně přírodnin a didaktické techniky). Písemnou přípravu vypracujte včas, aby vám ji FU zkontroloval před výukou a svým podpisem potvrdil, že s ní byl seznámen. Přehled odučených hodin je na Seznamu odučených hodin (B). Během rozborů vyučovaných hodin hodnotí FU splnění plánovaných cílů, plánovaného průběhu hodiny a jednotlivé didaktické fáze hodiny. Uplatněte i své postřehy a poznámky. Své hodnocení hodiny zaznamená FU na konec vaší přípravy. (Není vhodné zapisovat do formuláře B).
8. Po ukončení praxe na škole vyplní FU závěry o praxi do Souhrnného hodnocení studenta (C). Nechte si potvrdit všechny dokumenty pedagogických praxí (A, B, C) vedením školy a osobně doručíte všechny dokumenty, přípravy (z 5 VJ) a poznámky z náslechů KUDCH. Formuláře A a B je třeba doručit do týdne po ukončení praxe. Žádám vás, aby tento termín dodrželi, protože na něj je vázáno vyplácení odměn fakultních učitelů!
9. Za výrazné porušení pokynů, tj. nekvalitní přípravu, nevčasné plnění povinností, neodevzdání rozvrhu atd. se praxe s okamžitou platností ruší. Náhradní praxe bude vypsána v dalším semestru.
10. Vůči žákům se chovejte jako učitel, dodržujte předpisy o hygieně a bezpečnosti práce své i žáků. Nezapomínejte na slušné vystupování a vhodné oblečení a obutí pro výuku (nutnost přezouvání si domluvíte s FU).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK