PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Didaktika organické chemie - MDPS029
Anglický název: Didactics of Organic Chemistry
Český název: Didaktika organické chemie
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 16/16 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. (23.02.2015)
Název předmětu: Didaktika organické chemie (kód MDPS)
Vyučující: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Přednáška je zaměřena na shrnutí témat organické chemie na ZŠ i SŠ a způsobů jejich vhodného obsahového i metodického zpracování.
Účelem seminářů z didaktiky organické chemie je připravit adepty učitelství chemie na středních školách na pedagogickou praxi, ve které využijí svých odborných vědomostí z organické chemie při svém pedagogickém působení na střední škole. Prezentují se modelové příklady s využitím učebních úloh, testů, kvízů, her, problémových příkladů a chemických pokusů (ve funkci motivační, problémové nebo ověřovací), které slouží k vysvětlení některých praktických jevů s chemickou a biochemickou tematikou a jejich uplatnění v každodenním životě člověka.
Seminář může být veden formou semestrálního projektu: v ukázkových výstupech si skupinky studentů předkládají navzájem vlastní vytvořené náměty vhodných didaktických prostředků. Doporučená literatura: RVP ZV, RVP G, RVP SOV.
Doporučená literatura: Učebnice chemie pro gymnázia a střední školy, webové odkazy. Šulcová, R., Pisková, D.: Přírodovědné projekty pro gymnázia a střední školy (2008). Praha: UK PřF.
Odborná literatura: Pacák, J.: Jak porozumět organické chemii (2003) McMurry, J.: Organická chemie (2007)
Doporučené webové portály.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. (23.02.2015)

Doporučená literatura:

Rámcové vzdělávací programy, Katalog požadavků zkoušek k maturitě - chemie,
současné učebnice chemie pro gymnázia a střední školy

webové odkazy - podle doporučení v moodlu

Doporučené studijní materiály k organické chemii:
 
Vacík, J. a kol.: Přehled středoškolské chemie, 1999.
Pacák, J.: Jak porozumět organické chemii, 2003.
McMurry, J.: Organická chemie, VUT Brno - VUTIUM a VŠCHT Praha, 2007.
 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Zápočet za seminář:

80% prezennční účast na seminářích

odevzdání vytvořených návrhů časových a tematických plánů po skupinách

prezentace vytvořeného elektronického vzdělávacího prostředku pro výuku organické chemie na SŠ - jednotlivě i po skupinách

úspěšné splnění závěrečného písemného testu

Zkouška:

úspěšné složení zápočtu za semináře;

splnění úkolů dle požadavků zkoušející.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. (23.02.2015)

Název předmětu: Didaktika organické chemie
 
Vyučující: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
 
Semináře z didaktiky organické chemie jsou organizovány projektovou formou. Účelem je připravit adepty učitelství chemie na středních školách na pedagogickou praxi, ve které využijí svých odborných vědomostí z organické chemie při svém pedagogickém působení na střední škole. Proto jsou studenti připravováni na vytváření plánů výukových celků dle požadavků současných RVP a požadavků na učivo organické chemie na gymnáziu, rozpracovávaných až po přípravu jednotlivých vyučovacích hodin. V ukázkových výstupech studenti skupinově prezentují zpracování vybraných témat na modelových příkladech s využitím učebních úloh, testů, kvízů, problémových příkladů a chemických pokusů prostřednictvím elektronických médií. Prezentace slouží též k vysvětlení některých praktických jevů s chemickou a biochemickou tematikou a jejich uplatnění v každodenním životě člověka.
Obsah zahrnuje následující tematické okruhy:
Organické sloučeniny - jejich struktura a reakce(úvod do organické chemie, složení, třídění sloučenin uhlíku, vzorce a názvosloví, modely, struktura a izomerie, reakce org. sloučenin, přírodní zdroje).
Uhlovodíky(alkany a cykloalkany, alkeny a alkadieny, alkiny, areny).
Deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, kyslíkaté deriváty - alkoholy a fenoly, ethery, aldehydy a ketony, karboxylové kyseliny, jejich funkční a substituční deriváty, dusíkaté deriváty, org. sloučeniny síry, fosforu, křemíku, organokovové sloučeniny.
Heterocyklické sloučeniny.
Chemie kolem nás (chemický průmysl, suroviny, plasty a syntetická vlákna, tenzidy, barviva, pesticidy, léčiva, potravinářství).
Chemie kolem nás (chemický průmysl, suroviny, plasty a syntetická vlákna, tenzidy, barviva, pesticidy, léčiva, potravinářství)
Úvod do biochemie (aminokyseliny, bílkoviny, sacharidy, lipidy nukleové kyseliny, enzymy, biochemické děje a živé systémy).

Doporučená literatura: Učebnice chemie pro gymnázia a střední školy, webové odkazy.
Odborná literatura: Pacák, J.: Jak porozumět organické chemii (2003) McMurry, J.: Organická chemie (2007)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Je vhodné, aby studenti již měli předem absolvovány související předměty didaktiky chemie:

Didaktika obecné chemie (MC280P01),

Didaktika anorganické chemie (MC280P02),

Počítače a internet v chemii I. (MC280P64),

pokud možno též Experimenty ve výuce chemie I. (MC280C04).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK