PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Pozorování a pokus suborganismální II (ne PřF) - MDPS024C
Anglický název: Observation and Experiment SubOrganism II
Český název: Pozorování a pokus suborganismální II (ne PřF)
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/24 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (02.07.2014)
Předmět "Pozorování a pokus suborganismální II" nabízí studentům praktická laboratorní cvičení vhodná pro zařazení do výuku přírodopisu a biologie na ZŠ i SŠ. Jednotlivé úlohy svým obsahem nenavazují na předmět "Pozorování a pokus suborganismální I", lze jej proto zapsat i v případě, že studenti předmět "Pozorování a pokus suborganismální I" neabsolvovali.
Jednotlivá cvičení jsou koncipována ve spolupráci KUDBi s odbornými katedrami biologické sekce, nabídnou tak studentům učitelství vhled do problematiky jednotlivých cvičení jak po odborné, tak i didaktické stránce.
Po absolvování předmětu získají studenti sadu námětů biologických úloh, které budou moci sami využít při své další praxi na základních a středních školách.
Součástí cvičení bude i metodika (představení vlastní úlohu, upozornění na možná úskalí související s praxí základních a středních škol a návrh možného zařazení v rámci vzdělávacího oboru přírodopis/biologie); v praktické části studenti cvičení sami absolvují, čímž získají konkrétní zkušenost s danou úlohou. Studenti samostantě nebo ve dvojicích připraví a odučí "mikrovyučování". Předmět je určen studentům navazujícího magisterského studia učitelství a studentům mimořádného studia k získání pedagogické způsobilosti.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (02.07.2014)

Horák P., Kolářová L. (1994). Krevničky napadají člověka i v Čechách. Vesmír 73(8): 430.
Kolářová L., Horák P., Sitko J. (1997): Cercarial dermatitis in focus: schistosomes in the Czech Republic. Helminthologia 34: 127-139.
Kolářová L., Horák P. (1999). Cerkáriová dermatitida stále aktuální - spektrum patogenních agens a jejich vývoj v nespecifickém hostiteli. Remedia - Klinická mikrobiologie 3: 260-267.
www.schistosomes.cz
Kaprálek F., 1986: Fyziologie bakterií, SPN, Praha
Kaprálek F., Základní mikrobiologické praktikum, SPN Praha, 1980
Čiháková K., 2008: Koloběh uhlíku a les - metodika pro učitele a plakát. Sdružení TEREZA, Praha

Janštová V., Jáč M. 2014: Modelování ve výuce biologie (1) (aneb jak žákům přiblížit některé biologické jevy). Biologie, Chemie, Zeměpis, 23 (2), 61-65. ISSN: 1210-3349

Janštová V., Jáč M. 2014: Modelování ve výuce biologie (2) (aneb jak žákům přiblížit některé biologické jevy). Biologie, Chemie, Zeměpis, 23 (3), 111-116. ISSN: 1210-334
BALGOPAL, M. - BONDY, C. Antigenic Shift and Drift. Science Teacher, roc. 78, c. 2, s. 42-46. 2011. ISSN 0036-8555.
CHOWNING, J. T. - GRISWOLD, J. - MATHWIG, J. - MASSEY, D. Modeling Early Embryology & Stem Cell Concepts., roc. 70, c. 2, s. 77-78. 2008.
Biology with Vernier / vernier.cz

Internetové odkazy: http://www.vscht.cz/obsah/fakulty/fpbt/ostatni/miniatlas/mikr.htm

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)

Požadavky pro udělení zápočtu:

1. Aktivní účast na cvičeních, povolena jedna absence (v průběhu pedagogických praxí, tj. 17.3.2014-11.4.2014, výuka neběží)

2. Vypracování a odevzdání námětu na praktická cvičení v elektronické podobě na Moodle (včetně přípravy VH, pracovních listů, autorského řešení, případné prezentace apod.)

3. Prezentace vlastního návrhu na praktické cvičení z biologie podle vzoru (mikrovyučování)

Sylabus
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)

Příprava dočasného preparátu mitotických figur z kořínku cibuel/česneku. (Jan Mourek)

Pozorování cerkárií a hemocytů plže. (Kateřina Mikešová)

Tvorba modelů z jednoduchých a levných pomůcek, modelování vybraných biologických dějů. (Vanda Janštová)

Základy diagnostiky lidského genomu. Studenti si prakticky vyzkouší práci s on-line databázemi, které je možná zdarma využívat pro bioinformatická zpracování. (Martin Kuthan)

Ukázka fluorescenčního mikroskopu a termokamery, které jsou zapůjčovány na střední školy. Teorie fluorescence. Příprava různých druhů preparátů a mikroskopování. Práce s videomikroskopem. (Vanda Janštová)

Fermentace mléka. Teorie i ukázka využití fermentace v praxi s ochutnávkou. Důkazy proběhnutí fermentace. Barvení a pozorování bakterií mléčného kvašení. Co se dá pozorovat a měřit na droždí.(Blanka Zikánová)

Pitva vybraných prasečích orgánů (srdce, ledviny, případně další), práce se modely orgánů, měření vlastního EKG. (Vanda Janštová)

Měření s čidly Vernier (O2 a CO2), dýchání, fotosyntéza. (Vanda Janštová)

Poslední dvě cvičení budou věnována mikrovyučováním studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK