PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Pozorování a pokus organismální I - MDPS021
Anglický název: Observations and Experiments on Organismal Level I
Český název: Pozorování a pokus organismální I
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/36 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 34
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180C27
Vysvětlení: Bude se učit ve dvou paralelkách, každá s kapacitou max. 17 studentů
Garant: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)
V rámci tohoto předmětu se posluchači seznámí s méně známými a atraktivními náměty na praktická cvičení, které lze zařadit do výuky přírodopisu/biologie na základní a střední škole. Cvičení jsou zaměřena především na pozorování a pokusy s biologickými objekty na úrovni celého organismu, ať už živého nebo usmrceného a fixovaného. Na cvičení spolupracují odborné katedry biologické sekce, podílejí se především na inovaci a rozšíření spektra běžně využívaných námětů.
Praktikum bude vždy členěno do dvou částí- metodická část (jak se na dané praktikum ve škole připravit, kdy ho zařadit apod.) a praktická část, kdy studenti sami cvičení absolvují, aby poznali přesný metodický postup, objevili možná úskalí apod. Ke každému cvičení vyučující připravili pracovní list s podrobnými pokyny pro učitele, který je posluchačům k dispozici. Závěrečná dvě cvičení jsou věnovaná prezentacím vlastních návrhů studentů na praktická cvičení.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Cílem předmětu je ukázat studentům - budoucím učitelům základních a středních škol, že praktická výuka biologie může být velmi pestrá a zajímavá. Řadu zajímavých pokusů lze snadno ve školách, které mají omezené laboratorní vybavení. Není třeba se omezovat na tradiční úlohy ze školních učebnic. Chtěli bychom v budoucích učitelích především probudit kreatitivu a odvahu zařazovat do výuky nové úlohy a pokud možno vytvářet i úlohy vlastní.

Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Altmann, A., 1972: Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN, Praha.

Buchar J. a kol, 1993: Práce ze zoologie. UK, Praha.

Buchar J. a kol., 1995: Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha

Hanel L., Lišková E., 2003: Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých. UK v Praze-Pedagogická fakulta, Praha.

Jírovec O. a kol., 1958: Zoologická technika. SPN, Praha.

Lelláková F. a kol., 1992: Zoologická technika. Karolinum, Praha.

Posluchačům kurzu jsou k dispozici návody k jednotlivým úlohám a pracovní listy pro žáky v aplikaci Moodle:

http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=721

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na praktických cvičeních (povolena maximálně 1 absence). Na závěr semestru musí každý student prezentovat vlastní náměty na 2 praktická cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Obecná témata

1. Zásady přípravy pokusů a pozorování ve školních podmínkách. Základní vybavení a bezpečnost práce s živými organismy a laboratovní technikou.

2. Didaktická hodnota pozorování a pokusu, význam pro motivaci žáků, využití modelových pokusů a pozorování pro vysvětlení obecnějších zákonitostí.

3. Legislativa související s využitím biologických objektů (organismů) ve výuce.

Konkrétní náměty (výber úloh se průběžně obměňuje):

1. Vitální barvení hrotnatek - P. Janšta, J. Mourek

2. Pozorování nezmarů a pokusy s nimi - J. Mourek

3. Život v hálce - P. Janšta

4. Ektoparazité (nejen) člověka - J. Votýpka

5.+6. Mikroskopické houby, příprava živných médií (2 navazující cvičení) - O. Koukol

7. Stavba těla hmyzu - J. Straka

8. Mikroskopy v učitelské praxi - D. Svoboda

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK