PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z didaktiky biologie - MDPS013
Anglický název: Practice in Didactic of Biology
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/36 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 24
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180C17
Garant: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: MDPS015, MDPS016
Anotace -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)
Cvičení z didaktiky biologie navazuje na přednášku Didaktika biologie.
Během cvičení si praktiky vyzkoušíte výuku biologie (každý student učí 1 vyučovací hodinu), získáte okamžitou zpětnou vazbu na svůj výstup. Pro svou vyučovací hodinu se naučíte rozpracovat podrobnou přípravu, včetně časového plánu. Zhodnotíte a vyberete, které učivo je vhodné pro výuku vybrané věkové kategorie žáků. Navrhnete modelový pracovní list a test pro vybrané téma. Připravíte si a prakticky vyzkoušíte, jak probíhá prvních 5 minut v nové třídě.
V průběhu semestru si vyzkoušíte v rámci mikrovyučování různé vyučovací metody, práci s didaktickou technikou, pomůckami. Procvičíte si dovednost motivace žáků, formulaci cílů vyučovací hodiny, kladení otázek, hodnocení práce žáků ad.
Získáte také základní návyky práce se školními dokumenty a budete znát základy školské legislativy a stávající kurikulární dokumenty.
Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Altmann, A.: Metody a zásady ve výuce biologii. Praha : SPN, 1975.

Hrabal, V. a kol.: Testy a testování ve škole. UK PedF: Praha 1994.

Chráska, M. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999.

Kalhous, Z. a kol.: Školní didaktika.Portál: Praha 2002.

Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků. Grada: Praha 2005.

Maňák, J., Švec, V.: Výukové metody. Brno: Paido, 2003.

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál: Praha 1996.

Průcha, J.: Pedagogická evaluace. MU: Brno 1996.

Průcha J. a kol.: Pedagogický slovník. Praha: Portál 2003.

Průcha J.: Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál 2002.

Skalková, J.: Obecná pedagogika. ISV: Praha 1999.

Švec V. a kol.: Praktikum didaktických dovedností. Brno: MU 2004.

Švecová, M. a kol.: Cvičení z didaktiky biologie I. Karolinum: Praha 2000.

RVP - ZV

RVP - G

Učebnice přírodopisu pro základní školy

Učebnice biologie pro střední školy

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

1. účast na cvičení (omluveny 2 absence)

2. příprava na vyučovací hodinu (v elektronické podobě) na vylosované téma

3. předvedení části vyučovací hodiny na téma viz bod 2 (30 min.) a prvních 5ti minut ve třídě

4. návrh pracovního listu - 5 položek a didaktického testu - 10 položek, včetně autorského řešení (v elektronické podobě) na téma viz bod 2

5. práce v prostředí moodle (kurz MB180C17 Cvičení z didaktiky biologie)

6. práce na dílčích úkolech během cvičení - recenze učebnic, tvorba otázek ad.

Sylabus
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

1. Úvod do cvičení, harmonogram, požadavky k zápočtu; legislativa ve škole; kurikulární dokumenty (zákony, Bílá kniha, RVP, ŠVP; klíčové kompetence; východiska pro tvorbu ŠVP v přírodopisu a biologii

2. Motivace, prakticky využitelné poznatky, stanovení cílů, příprava na vyučovací hodinu

3. Učebnice ZŠ a SŠ, metodické materiály, hodnocení učebnic; vyučovací metody, organizační formy - rozdělení;

4. Autodidaktické metody - práce s učebnicí/textem

5. Monologické vs. dialogické metody; zásady tvorby a kladení otázek

6. Monologické metody - biologický nákres, popis nástěnného obrazu

7. Autodidaktické metody - pracovní listy

8. Hodnocení výsledků výuky (klasifikace, didaktické testy)

9. Didaktické hry; problémová výuka, problémové úlohy

10. Materiální didaktické prostředky, zápis (využití tabule, práce s technikou

11. Průřezová témata, možnosti integrace; analýza oblasti Člověk a příroda, Člověk a zdraví

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK