PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Didaktické aspekty výuky biologie - MDPS012
Anglický název: Didactic aspects of biology teaching
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/36 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180C34
Garant: RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Záměnnost : MB180C34
Ve slož. prerekvizitě: MDPS015, MDPS016
Anotace
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)
V průběhu semestru si každý student vyzkouší konkrétní vyučovací hodinu biologie a díky zpětné vazbě spolužáků i vyučující získá cenné zkušenosti s možným vedním výuky; na ukázkách z učiva biologie se seznámíme s používáním nejběžnějších vyučovacích metod, technik a strategií vhodných do hodin biologie, resp. přírodopisu, na ZŠ a SŠ; seznámíme se s přípravou na hodinu přírodopisu/biologie, realizací výuky a jejím vedení na ZŠ a SŠ; probereme učebnice schválené MŠMT ČR pro výuku přírodopisu/biologie na ZŠ a gymnáziu; zhodnotíme postavení učitele v 21. století a význam učitelského povolání; vymezíme vztah "učitel a žák" a komunikaci učitele v návaznosti na pedagogiku a psychologii.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Cílem předmětu je přiblížit na základě ukázek vyučovacích hodin, jak lze koncipovat výuku biologie a přírodopisu na střední a základní škole.

Deskriptory
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Cvičení k přednášce Aktuální otázky ve výuce biologie,

Literatura
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Altmann, A.: Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN: Praha, 1975.

Hrabal, V. a kol.: Testy a testování ve škole. UK PedF: Praha, 1994.

Kalhoust, Z., Obst, O a kol.: Školní didaktika. Portál: Praha, 2002.

Lazarová, B.: Netradiční role učitele. Paido: Brno, 2005.

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál: Praha, 1996.

Skalková, J.: Obecná pedagogika. ISV: Praha, 1999.

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. (Východiska a nové metody v praxi). Praha: Portál 1999.

Standard základního vzdělávání

Standard čtyřletého gymnázia

Osnovy pro gymnázia

Vzdělávací programy: Základní škola, Obecná škola, Národní škola

Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha)

Státní program EVVO

Učebnice přírodopisu pro základní školy

Učebnice biologie pro střední školy

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

max. 2 absence

předvedení části vyučovací hodiny (dále VH) na zvolené biologické téma

reflexe předvedené VH

pracovní list k předváděné VH

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Kamila Řehořová (06.02.2014)

Vstupním požadavkem je úspěšné absolvování zkoušky Aktuální otázky ve výuce biologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK