Seminář k aplikované demografii I - MD360S09A
Anglický název: Seminar to Applied Demography I
Český název: Seminář k aplikované demografii I
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (27.10.2019)
V průběhu osmdesátých a především devadesátých let minulého století došlo ke značnému rozmachu aplikovaného demografického výzkumu. Aplikace demografie se objevují v nejrůznějších oblastech, od veřejné správy a politiky, přes strategická studia, finance, obchod a marketing, podnikovou ekonomiku a personalistiku až po oblast právních vztahů. V kontextu nových témat výzkumu došlo k výraznému „změkčení“ hranic mezi demografií a ostatními obory a odborníci na populační problematiku se dnes častěji než kdykoliv předtím ocitají při řešení praktických problémů mimo tradiční oblast zájmu demografie. Přitom však s úspěchem využívají přístupy, metody a poznatky již dříve osvojené demografií. Bez ohledu na poměrně odlišné podmínky a zvyklosti výzkumu v uvedených oblastech aplikace tak roste všeobecný zájem o kvalitní výsledky výzkumné činnosti profesionálních demografů.

Vycházeje z integrace základních aspektů demografického výzkumu do vybraných oblastí praxe, je hlavním cílem kurzu poskytnout pohled na rostoucí uplatnění demografie a demografů při řízení vývoje moderní společnosti a pomoci posluchačům překlenout doposud existující mezeru mezi akademickým výzkumem a praktickou činností.

Otázky praxe a jejich řešení jsou vzhledem k rozmanitosti reálných podmínek do značné míry jedinečné a proto v koncepci kurzu přední místo zaujímají případové studie, jejichž prostřednictvím se posluchači seznamují nejen s možnými oblastmi a specifiky, ale také s obecnými rysy aplikace demografie.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Barbora Janáková Kuprová, Ph.D. (23.12.2019)

Povinná literatura:

Murdock, Steve H., Swanson, David A. (eds.). Applied Demography at the Beginning of the 21st Century. Dordecht, The Netherlands: Springer; 2008. ISBN 978-1-4020-8329-7.

Siegel, Jacob S. Applied Demography: Applications to Business, Government, Law and Public Policy. San Diego: Academic Press, 2001. ISBN 978-0-1264-1840-8.

Hoque, Nazrul, Potter, Lloyd B. (eds.). Emerging Techniques in Applied Demography. New York: Springer Publishers, 2014. ISBN 978-94-017-8990-5.

Doporučená literatura:

Vybrané články z různých periodik (např. Applied Demography, Population Research and Policy Review, Demography apod.) a prezentace z mezinárodních konferencí a seminářů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (14.02.2021)
Podmínky zápočtu: účast na semináři, diskuse v rámci jednotlivých přednášek, vypracování seminární práce na zadané téma.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (16.02.2022)

Obsah kurzu:

1) Úvod k vlastnímu kurzu: Cíl, program, úkoly posluchačů, podmínky absolvování kurzu a základní časový plán přednášek; vybraná studijní literatura a další informační zdroje.

2) Oblast aplikace – důchodová reforma I: Místo populačních prognóz a modelových projekcí v rozhodovacím procesu a význam alternativních populačních prognóz

3) Oblast aplikace – důchodová reforma II: Způsob odhadu doby prožité v důchodovém věku a český revizní systém nastavení jeho hranice – původní koncept a zákonná úprava

4) Oblast aplikace – zdravotnictví: Aplikovaná demografie v oblasti poskytování a čerpání ambulantních zdravotních služeb

5) Oblast aplikace – zdravotnická statistika: Možnosti uplatnění demografa ve zdravotnické statistice

6) Oblast aplikace – poptávka po infrastruktuře: Analýza a prognóza poptávky cestujících po dopravě a implikace pro výstavbu nové infrastruktury

7) Oblast aplikace – strategický rozvoj: Demograf v realitě rozvojové agentury

8) Oblast aplikace – socioekonomické nerovnosti, Romové: Regionální identifikace sociálně znevýhodněných subpopulací

9) Oblast aplikace – školství: Aplikace demografických metod v oblasti analýzy a prognózování výkonů vzdělávací soustavy

10) Oblast aplikace – demografie v rozvojové zemi: Role demografie v regionálním rozvoji méně vyspělých zemí (Etiopie)

11) Oblast aplikace – komerční sféra: Obecná aplikace demografie v pojišťovnictví/finanční sféře