PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie - MD360P91
Anglický název: Economics
Český název: Ekonomie
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=804
Garant: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Ruml
Neslučitelnost : MD360P13, MZ340P462
Je neslučitelnost pro: MD360P13, MZ340P462
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (14.05.2018)
Studenti jsou seznamováni se základními pojmy ekonomie na mikro- (chování spotřebitele a výrobce, nabídka a poptárvka, tržní rovnováha, efektivnost, dokonalé a nedokonalé trhy) i makroúrovni (národní důchod, inflace , stejně jako se základními trendy ekonomického vývoje ve světě.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (14.05.2018)

Materiály v Moodle

+

Holman, R., Ekonomie. C.H.Beck, Praha 2002.

Helísek, M., Makroekonomie pro bakalářské studium. Melandrium, Praha 1998.

Todaro, M.P., Smith, S.C., Economic Development. Ninth Edition, Pearson Education Limited, England 2006.

Hronová, S., Hindls, R., Národní účetnictví: Koncept a analýzy. C.H.Beck, Praha 2000.

Nahodil, F., Ekonomika veřejného sektoru. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Praha 2006.

Samuelson, P., Nordhaus, W., Ekonomie. Svoboda, Praha 1992.

Soukupová J., Hořejší B., Macáková L., Mikroekonomie. Management Press, Praha 1999.

Macáková L a kol, Mikroekonomie - základní kurs. VŠE, Praha 1994.

Sojka M. a kol, Dějiny ekonomických teorií. skripta VŠE, Praha 1991.

Holman R. a kol., Dějiny ekonomického myšlení. Beck, Praha 1999.

Koschin, F. Kapitoly z ekonomické demografie. skripta VŠE, Praha 2005.

Zákon o státním rozpočtu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jiří Ruml (03.10.2018)

Kurz je zakončen zápočtem.

Nutné podmínky pro získání zápočtu:

1) Prezentace nebo seminární práce na zvolené ekonomické téma - předpokládána je týmová práce.

Rozdělení týmů proběhne v prvních týdnech semestru.

Prezentace budou probíhat během měsíce prosince. Přesné termíny jsou uvedeny během přednášek a v prostředí Moodle.

Nesplnění podmínky skupinové prezentace je možné v odůvodněných případech a po předchozí domluvě nahradit seminární prací. Stejnětak při nedodržení pravidel pro kvalitní prezentaci (dodržení všech jejích součástí, citování zdrojů, apod. - je specifikováno v rámci přednášek) může být prezentujícímu týmu udělena povinnost téma zpracovat formou stručné seminární práce.

2) Zápočtový test

 

Hodnocení:

Prezentace 20 bodů

Zápočtový test 80 bodů

+ aktivita

Pro udělení zápočtu je nutné získat dohromady alespoň 60 bodů 

 

DETAILNÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE JSOU OD ZAČÁTKU SEMESTRU V MOODLE, ÚSTNĚ JSOU PREZENTOVÁNY PŘÍP. DOVYSVĚTLENY NA VÝUCE NEBO V RÁMCI KONZULTACÍ

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (14.05.2018)

Orientační plán výuky (témata):

Úvod do Ekonomie

Mikroekonomie – Chování spotřebitele

Mikroekonomie – Chování výrobce

Mikroekonomie – Rovnováha trhu a efektivnost

Mikroekonomie – Dokonalé a nedokonalé trhy

Mikroekonomie – shrnutí a doplňující informace

Makroekonomie – Úvod

Makroekonomie – Produkt a důchod, hospodářský cyklus diskuze

Makroekonomie – Monetární a fiskální politika

Makroekonomie – Inflace

Makroekonomie – Nezaměstnanost

Doplňující informace, aktuální otázky ekonomie


Kurs je určen pro studenty kombinací demografie-soc. geografie a demografie-sociologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK