Demografická analýza II - MD360P88
Anglický název: Demographic Analysis II
Český název: Demografická analýza II
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 110
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Garant: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Vyučující: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Mgr. Kateřina Maláková
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Mgr. Aneta Ženíšková
Neslučitelnost : MD360P07B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (30.09.2019)
Analýza sňatečnosti a rozvodovosti, míry, tabulky, kontexty. Analýza porodnosti. Zdroje dat, míry plodnosti podle věku, úhrnná a konečná plodnost. Analýza plodnosti z hlediska pořadí, rodinného stavu a dalších diferenčních přístupů. Standardizace a Coaleovy indexy. Analýza potratovosti: definice potratu, zdroje dat a jejich kvalita. Míry podle věku, rodinného stavu apod. Potratový index. Populační růst a reprodukce obyvatelstva v transversálním a kohortním pohledu. Modely stacionární a stabilní populace, Lotkova míra růstu.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (30.09.2019)

Studijní literatura:
Z.Pavlík, J.Rychtaříková,A.Šubrtová: Základy demografie, Academia Praha 1986
V.Srb,M.Kučera,L.Růžička: Demografie, Svoboda Praha 1971
V.Roubíček: Vybrané kapitoly z demografie I, SPN Praha 1966, VŠE
V.Roubíček: Cvičebnice demografické analýzy, SPN Praha 1973, VŠE
V.Roubíček: Úvod do demografie,CODEX Bohemia, Praha 1997
R.Pressat: Základy demografické analýzy, SPN Praha 1968 (skripta)
R.Pressat: L´analyse démographique, PUF 1961, 1969, 1983
L.Henry: Démographie, Analyse et mod?les, INED 1984
A.Hinde: Demographic methods, Arnold, 1998
S.Preston, P.Heuveline, M.Guillot: Demography, measuring and modelling population processes, Blackwell 2001
Demography: Analysis and Synthesis. A Treatise in Population Studies. Elsevier, 2006
Readings in Population Research Methodology, Social Development Center for the United Nations Population Fund, Chicago 1993

Články v časopisech Demografie, Acta Demographica, Acta Geographica, Population, Demography, Population Studies, aj.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (30.09.2019)

Forma zkoušky ústní. Student zodpoví dvě otázky na základě témat uvedených v sylabech obou kurzů, tj. Demografická analýza I a Demografická analýza II. Předpokladem je zápočet na základě úspěšného absolvování závěrečného písemného testu a splnění úkolů požadovaných při cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (16.10.2019)

1.      Sňatečnost. Pojmy, definice, základní ukazatele. První a opakované sňatky, minimální sňatkový věk, míry sňatečnosti svobodných, redukované sňatky svobodných. Tabulky sňatečnosti svobodných. Jednovýchodné a dvojvýchodné tabulky sňatečnosti svobodných: metody jejich konstrukce (odhad pravděpodobnosti sňatku svobodného metodou přímou a nepřímou pro jednovýchodné a vícevýchodné tabulky), tabulkové funkce. Vztah tabulkových a redukovaných sňatků. Sezónnost. Sňatečnost rozvedených. Faktická manželství, Registrované partnerství.

2.      Rozvodovost. Legislativa. Hrubá míra rozvodovosti, rozvodový index, redukované rozvody, úhrnná a konečná rozvodovost, tabulky zániku manželství. Diferenční rozvodovost.

3.      Narození a porodnost. Pojmy (plodnost, plodivost, bezdětnost, neplodnost), definice živě a mrtvě narozených a potratu, porody jednočetné a vícečetné, hrubá míra porodnosti, míra obecné plodnosti, úhrnná a konečná plodnost, průměrný věk matky při narození, Coaleovy indexy.

4.      Plodnost žen. Rodinný stav, pořadí, míry manželské plodnosti podle věku, míry manželské plodnosti podle doby uplynulé od sňatku, míry manželské plodnosti podle doby uplynulé od sňatku a pořadí narozeného dítěte, ukazatele mimomanželské plodnosti, předmanželské koncepce - ukazatele, míry plodnosti podle pořadí první a druhé kategorie, průměrný věk matky podle pořadí dítěte při narození, pravděpodobnost zvětšování rodiny, tabulky plodnosti podle pořadí.

5.      Kohortní analýza plodnosti a diferenční plodnost. Vzdělání, zaměstnání, náboženství, regionální rozdíly.

6.      Potrat a potratovost. Definice/ druhy potratů, ukazatele, zdroje dat, potratový index, míry potratovosti, úhrnná a konečná potratovost, průměrný věk žen při potratu, pořadí potratu, pravděpodobnost dalšího potratu, diferenční potratovost (potraty podle rodinného stavu a vzdělání), tabulky potratovosti, antikoncepce.

7.      Charakteristiky reprodukce: hrubá míra přirozeného přírůstku, hrubá a čistá míra reprodukce, Lotkova (vnitřní) míra růstu.

8.      Modely stacionární a stabilní populace. Natalitní limit, výchozí předpoklady stacionární a stabilní populace, výpočet stacionární populace, výpočet věkových skupin ve stacionární populaci, porovnání reálné a stacionární populace, výpočet stabilní populace a její parametry.

Materiály jsou dostupné na: v:\Rychtarikova\