Demografický proseminář - MD360P83
Anglický název: Proseminar in Demography
Český název: Demografický proseminář
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Cílem Demografického prosemináře bude seznámit studenty s aktuálním demografickým výzkumem, který zajišťují pracovníci katedry demografie a geodemografie jak na úrovni národní, tak na úrovni mezinárodní spolupráce. Prostřednictvím prezentace výzkumných otázek, jejich řešení a hodnocení výstupů budou studenti zapojeni do průběhu demografického výzkumu a tím se lépe zorientují při vlastním budoucím studiu demografie. Seminář bude mít význam motivační, aby studenti pochopili přínos demografie pro základní i aplikovaný výzkum. Zároveň je cílem, aby se studenti hned na počátku studia seznámili s klíčovými pracovníky katedry a jejich odborným zaměřením.

Seminář bude rozdělen do 5 výukových celků, které povedou vedoucí/členové 4 výzkumných týmů: Centra pro studium plodnosti, Centra pro demografickou analýzu, modely a metody, Centra populačního prognózování a aplikované demografie, Centra pro historickou demografii. Budou představy aktuální národní a mezinárodní projekty GAČR a TAČR.

Vyučující bude prezentovat vlastní výzkum a diskutovat se studenty.

Před nebo během každé výuky bude vždy studentům zadaná otázka/úkol, na kterou/který budou moci odpovědět dle specifikace každého vyučujícího buď v rámci výuky ústně nebo písemně v Moodlu do 22.12.2023. Celkem bude zadáno 5 otázek/úkolů. Všechny prezentace budou studentům k dispozici v Moodlu.
Každý přednášející: 1. vloží prezentaci do Moodlu a 2. zadá otázku do Moodlu a vyhodnotí nejpozději do 7.1.2024
Garant předmětu (doc. Kocourková) po skončení celé výuky vyhodnotí splnění podmínek zápočtu a bude informovat studenty do 14.1.2024.
Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Literatura -

Bude specifikována dle tematických okruhů.

Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet bude studentům udělen za vyhovující ústní nebo písemnou odpověď na alespoň 3 otázky/úkoly zadané v Moodlu.

 

Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Sylabus -

Aktuální časový rozpis - viz také Moodle:  

Vzhledem k tomu, že 10.10. 2023 se koná Imatrikulace, bude výuka zahájena až 24.10.2023

1. 24.10. 2023  Výzkum reprodukčního chování populace ČR – využití výsledků při přípravě koncepce rodinné politiky v ČRvýzkumné projekty GAČR: Rizika odkladu rodičovství: Nová role rodinné politiky a Posun rodičovství do vyššího věku: individuální perspektivy versus společenské náklady (doc. Kocourková)

2. 7.11.2023   Aplikovaná demografie – výsledky projektů TAČR: Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče jako klíčového aspektu zdravotní péče v ČR a Analýza čerpání a poskytování vybraných zdravotních ambulantních služeb v Česku v závislosti na geodemografických chrakteristikách pacientů a poskytovatelů (dr. Šídlo)

3. 21.11.2023   Aktuální výzkum odkladu plodnosti v rámci projektu TAČR: Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky (dr. Šťastná)

4.  5.12. 2023   Vývoj úmrtnosti a zdravotního stavu populace ČR– výzkum v rámci projektu NPO-SYRI: Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik. (dr. Hulíková)

5.  19.12. 2023  Výzkum historické demografie v ČR Aplikace demografických metod v historické demografii, výzkumný projekt EXPRO GAČR (2020-2024): Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech (1861-1926) a tranzice imperiálních zkušeností a struktur v národních státech“ (doc. Velková)

Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)