PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informatika pro demografy - MD360P72
Anglický název: Computer Use for Demographers
Český název: Informatika pro demografy
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Mgr. Filip Čábela
Mgr. Lukáš Kahoun
Neslučitelnost : MD360P04
Anotace -
Hlavním cílem kurzu je maximalizovat znalosti studentů v práci s výpočetní technikou, které jsou nezbytné pro její základní aplikace stejně jako pro absolvování dalších výpočetně zaměřených kurzů. Důležitou součástí výuky bude prezentace možností a strategií vyhledávání demografických a geodemografických informací na Internetu. Studenti budou také obeznámeni na příkladu aplikace chatGPT s možnostmi využití umělé inteligence pro studijní a výzkumné účely.

Výukové cíle:
- Seznámení se se základními datovými zdroji a schopnost jejich využití k vlastní analýze
- Osvojení si základů práce s MS Office
- Schopnost samostatně si osvojit použití jakékoliv funkce z nabídky Excelu
- Osvojit si znalost základní a vybraných pokročilých funkcí z nabídky Excelu
- Schopnost základní analýzy dat a jejich grafické interpretace v Excelu
- Schopnost nahrávání a používání jednoduchých maker v Excelu
- Schopnost samostatně vyřešit nastavení formátu ve Wordu
- Schopnost formálně upravit závěrečnou práci ve Wordu spolu s dalšími objekty v textu
- Schopnost vytvořit odbornou prezentaci v Powerpointu

Student bude v průběhu kurzu seznámen se základními možnostmi Excelu, Wordu a Powerpointu. Vybrané funkce těchto programů by měl student v závěru kurzu umět z paměti a zároveň by měl dostatečně pochopit principy fungování jednotlivých programů, aby si byl pomocí návodů na internetu jakoukoliv další možnost schopen samostatně osvojit.
Přednášky budou věnovány nejdůležitějším aspektům probírané problematiky, cílem cvičení je především osvojení si základních znalostí práce v prostředí MS Office.

Výuka bude probíhat prezenční formou. V případě jakýchkoli změn Vás budeme neprodleně informovat a může se stát, že výuka přejde do hybridní formy.
Poslední úprava: Burcin Boris, RNDr., Ph.D. (29.09.2023)
Literatura -

M. Laurenčík (2015): Excel pokročilé nástroje – funkce, makra, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady. Praha: Grada Publishing, a.s.

M. Laurenčík (2017): Excel 2016 – práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada Publishing, a.s.

M. Laurenčík a kol. (2013): jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu. Praha: Grada Publishing, a.s.

M. Laurenčík (2013): Programování v Excelu 2010 a 2013 – záznam, úprava a programování maker. Praha: Grada Publishing, a.s.

J. Pecinovský, R. Pecinovský (2016): Office 2016 – Průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, a.s.

J. Pecinovský, R. Pecinovský (2016): Windows 10 snadno a rychle. Praha: Grada Publishing, a.s.

J. Pecinovský, R. Pecinovský (2016): Windows 10, průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, a.s.

M. Kubálková, T. Kubálek, I. Topolová (2017): Manažerská informatika. Tabulkový program Microsoft Excel 2016. Praha: Nakladatelství Oeconomica.

I. Topolová, T. Kubálek, M. Kubálková (2017): Manažerská informatika. Textový procesor Microsoft Word 2016. Praha: Nakladatelství Oeconomica.

M. Kubálková, T. Kubálek, I. Topolová (2017): Efektivní komunikace a prezentace: manažerská informatika. Praha: VŠE a Nakladatelství Oeconomica.

 

 

Poslední úprava: Burcin Boris, RNDr., Ph.D. (13.09.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět je ukončen zápočtem, který bude udělen na základě samostatného vypracování průběžně zadávaných úloh a vyřešení souhrnného závěrečného úkolu, kterého zadání bude odrážet hlavní aspekty probírané problematiky. Tento souhrnný úkol musí být odevzdán nejpozději koncem zápočtového týdne (tj. 8. ledna 2023).

Poslední úprava: Slabá Jitka, RNDr., Ph.D. (28.09.2022)
Sylabus -

Tematické okruhy (společné pro přednášky i cvičení):

1. Úvod do kurzu – způsoby vedení výuky (prezenční, distanční, hybridní), softwarové licence na PřF UK (MS Office 365 Pro Plus), registrace na HMD a HFD, sylabus, studijní literatura, podmínky získání zápočtu

2. Vyhledávání demografických a geodemografických informací na webu prostřednictvím technologie Google Search, možnosti aplikace Google Scholar

3. Přehled katedrálních pravidel pro formátování vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich aplikace při zalomení bakalářské práce

4. MS Office; Excel I. (možnosti oken; základní funkce)

5. Excel II. (vložení a práce s daty; pokročilé funkce)

6. Excel III. (tabulková a grafická prezentace dat)

7. Výuka 24. října pro pondělní paralelku odpadá; páteční paralelka je zrušena z důvodu státního svátku

8. Excel IV. (pokročilá manipulace s daty; nahrávání maker) 

9. Excel V. (kontingenční tabulky; populační pyramida)

10. Word I. (formátování textu, vkládání dalších objektů (graf, tabulka, obrázek, rovnice); katederní pravidla)

11. Word II. (možnosti spravování a používání citací a další doplňky (např. writefull); zdroje literatury a univerzitní licence k databázím (+ scihub); základní chyby formátování)

12. Powerpoint I. (základní náležitosti odborné prezentace)

 

Poslední úprava: Burcin Boris, RNDr., Ph.D. (02.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK