Úvod do demografie - MD360P70
Anglický název: Introduction to Demography
Český název: Úvod do demografie
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P01D
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (29.09.2023)
Kurz je úvodem do základních pojmů a historického vývoje demografie a principů její práce. Demografie je prezentována jako vědecká disciplína se specifickým objektem a předmětem zájmu a vlastní terminologií. Studenti se seznámí s účelem a specifiky demografického poznání, současnou pozici demografie mezi ostatními disciplínami a historii demografie jako vědní disciplíny ve světovém a národním měřítku. Je jim poskytnuta základní informace o zdrojích, způsobech a zásadách shromažďování a diseminace dat o obyvatelstvu a jeho demografické reprodukci, stejně jako o zdrojích odborných informacích. Detailní pozornost je věnována pojetí času v demografii včetně zobrazení demografických údajů v Lexisově diagramu. V souvislosti s různým pojetím času jsou diskutovány základní přístupy k popisu a analýze v demografii a představen obecný systém demografických ukazatelů. Celý kurz protíná ilustrace vybraných determinantů a důsledků populačního vývoje prostřednictvím prezentace reálných případů, diskuse o vztazích populačního vývoje s jinými sociálními, ekonomickými, politickými, kulturními i přírodními procesy a příklady využití demografických poznatků v praxi. Přednášková část je prolínána praktickou částí, v níž si studenti procvičí probíranou látku, seznámí se s formou výpočtů základních demografických ukazatelů, a to za účelem lepšího pochopení základů demografického studia. Veškeré podklady k cvičení budou zadávány v rámci Moodle (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2369).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (29.09.2023)

Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje (ISSN 0011-8265 - Print, ISSN 1805-2991 - Online).

Kalibová, K.  Úvod do demografie. Nakladatelství Karolinum, Praha 1997.

Kalibová, K. et al. Demografie (nejen) pro demografy. 3. vydání. SLON, Praha 2009.

Mnohojazyčný demografický slovník. Acta demographica XV. Česká demografická společnost. Praha 2005. (dostupné také na http://www.demopaedia.org/)

Pavlík, Z., J. Rychtaříková a A. Šubrtová: Základy demografie. Academia, Praha 1986.

Poston Jr. , D. L. and L. F. Bouvier. Population and Society: An Introduction to Demography, Cambridge University Press, New York 2010.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (29.09.2023)

Požadavky ke kontrole studia (např. zkoušce, zápočtu)

1. docházka na výuce
2. vypracování a včasné odevzdání zadaných úkolů
3. splnění závěrečného zápočtového testu, který bude založen na procvičení probrané látky – max. 100 b.: teoretická (45 b.) a praktická část (55 b.), úspěšné splnění = získat alespoň 60 b.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (29.09.2023)

Sylabus

1. Demografie a její postavení mezi ostatními vědními disciplínami, objekt a předmět demografie, vnitřní členění. Historie demografie. Přehled demografických organizací a institucí.

2. Prameny demografický dat (sčítání, evidence přirozené měny a migrací, registry, výběrová šetření,...), nejvýznamnější zdroje demografických dat.

3. Systém a konstrukce demografických ukazatelů

4. Znázorňování demografických ukazatelů (demografická síť/Lexisův diagram).

5. Struktura obyvatelstva podle věku a pohlaví. Věková pyramida, typy věkových struktur a jejich charakteristiky. Další vybrané struktury obyvatelstva (národnostní, vzdělanostní, dle rodinného stavu,...)

6. Proces úmrtnosti a jeho širší podmíněnosti; úmrtnost podle věku a pohlaví, kojenecká a dětská úmrtnost. Srovnávací ukazatele úmrtnosti – metody standardizace.

7. Ukazatel "naděje dožití", jakožto výstup úmrtnostní tabulky; smysl modelování procesu úmrtnosti – princip konstrukce úmrtnostní tabulky, její využití k analýze a prognózování počtu a složení obyvatelstva. Úmrtnost v mezinárodním srovnání.

8. Klasifikace nemocí a příčin úmrtí. Nemocnost a zdravotní stav obyvatelstva, možnosti hodnocení.

9. Proces porodnosti – sběr a evidence dat, ukazatele, širší podmíněnosti a souvislosti. Vývoj úrovně plodnosti v Česku a mezinárodní srovnání.

10. Proces potratovosti – kategorie potratů, vývoj legislativy, základní ukazatele.

11. Procesy sňatečnosti a rozvodovosti – demografické, sociální, kulturní, legislativní. Základní ukazatele. Změny v úrovni sňatečnosti a rozvodovosti v Česku a mezinárodní srovnání. Struktura rodin a domácností, nesezdaná soužití a další netradiční způsoby soužití.

12. Celkové charakteristiky demografické reprodukce. Význam migrace – možnosti hodnocení, ukazatele. Rozmístění obyvatelstva, urbanizace a koncentrace obyvatelstva – trendy, ukazatele

13. Populační prognózy a projekce: typy demografických prognóz z hlediska času a zahrnuté populace; metodika, stanovení parametrů, výsledky. Prognózy obyvatelstva v Česku, ve světě; odvozené prognózy.

14. Světový populační vývoj – demografická revoluce, druhý demografický přechod.