PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Demografie v životním pojištění - MD360P52N
Anglický název: Demography in Life Insurance
Český název: Demografie v životním pojištění
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=826
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (14.05.2019)
Předmět studenty seznamuje s možnostmi využití demografických údajů a demografické analýzy v oblasti životního pojištění. V první části kurzu jsou shrnuty a případně prohloubeny základní poznatky z oblasti analýzy úmrtnosti se zohledněním specifik klíčových pro oblast pojišťovnictví. Druhá část kurzu představuje tradiční produkty životního pojištění a pojistné principy, v rámci cvičení se studenti učí kombinovat demografická data a finanční výpočty k praktické ilustraci kalkulace ceny pojistných produktů.
Bližší informace: viz kurz v Moodle
Dílčí témata jsou řešena i v prostředí software SAS, předchozí absolvování kurzů se SAS však není vyžadováno.

Během semestru může být několik hodin výuky nahrazeno samostudiem (dodané materiály nebo procvičující příklady či jiné aktivity - vše v Moodle).

Pokud se zapisujete v SIS k tomuto kurzu, nezapomeňte se zapsat také v systému Moodle!
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (19.02.2019)

Materiály v Moodle

+


CIPRA, Tomáš. 1999. Pojistná matematika : teorie a praxe. 1. vyd. Praha : Ekopress, s.r.o., 1999. 398 s. ISBN 80-86119-17-3.

CIPRA, Tomáš. 1990. Matematické metody demografie a pojištění. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství, 1990. 464 s. ISBN 80-03-00222-2.

KOSCHIN, Felix. 2002. Aktuárská demografie. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2002. 100 s. ISBN 80-245-0403-0.

CIPRA, Tomáš. 2006. Finanční a pojistné vzorce. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006. 376 s. ISBN 80-247-1633-X.

FIALA, Tomáš. 2005. Výpočty aktuárské demografie v tabulkovém procesoru. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2005. 177 s. ISBN 80-245-0821-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (19.02.2019)

Zakončení: zkouška

Jak: průběžně řešený domácí úkol (odevzdání na konci semestru, průběžné řešení probíhá na společných datech, individuální zadání bude zveřejněno v Moodle) + závěrečný test nebo průběžná aktivita v Moodle (doporučena je průběžná aktivita v Moodle, závěrečný test je jen možnost jejího nahrazení v případě potřeby)

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (19.02.2019)

Hlavní témata předmětu:

1) Úmrtnost a její vyjadřování; opakování základních poznatků (základní metody analýzy úmrtnosti; přechod ke spojitému vyjádření úmrtnosti; definice pojmu intenzita úmrtnosti a její praktický odhad)

2) Vyrovnávání průběhu intenzity úmrtnosti (klouzavé průměry; základní parametrické funkce a jejich praktická aplikace - Gompertz-Makehamova funkce, Kannistova funkce, aj.)

3) Specifické oblasti analýzy úmrtnosti s potenciálem využití v oblasti životního pojištění (např. analýza konvergenčních tendencí úmrtnosti, koncept heterogenity populace a tzv. modelů křehkosti/frailty modelů - zařazeno vždy některé z aktuálních témat, ev. s možností zvaného přednášejícího)

4) Úmrtnostní tabulky pro potřeby pojišťovnictví (specifické problémy konstrukce úmrtnostní tabulky; alternativní ukazatele délky života a jejich výpočet)

5) Úvod k pojišťovnictví, životní pojištění (základní pojmy a principy - princip solidarity, princip ekvivalence)

6) Úrokování (opakování pojmů finanční matematiky; úročení jednorázových a opakovaných plateb - pokud bude toto téma studentům známé, nebude třeba ho opakovat)

7) Odhad pravděpodobnosti budoucí výplaty pojistného plnění a počáteční hodnoty pojistného plnění

8) Praktická ukázka výpočtu jednorázového netto a brutto pojistného pro jednotlivé typy pojištění, kalkulace nákladů pojišťovny

9) Specifické otázky životního pojištění v souvislosti s demografií - možnosti analýzy pojistného kmene, zohlednění zdravotního stavu pojištěného, pojištění životního důchodu 
Univerzita Karlova | Informační systém UK