PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geostatistika - MD360P45R
Anglický název: Geostatistics
Český název: Geostatistika
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Je zajišťováno předmětem: MS710P36
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: prof. RNDr. Josef Ježek, CSc.
Neslučitelnost : MD360P45, MD360P45N
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (11.01.2018)
Přednáška je zaměřena na aplikaci geostatistiky v prostředí GIS se zřetelem na demografická data. Statistické metody a prostorová data, využití deskriptivních statistik, prostorové výběry. Průzkumová analýza prostorových data, metody EDA, ESDA, vyhodnocování odlehlých
pozorování, zpracování kontingenčních tabulek a choropletových map. Analýza dat na základě vzdálenosti: metoda nejbližšího souseda, hot spot a cold spot analýza. Práce s maticí vzdáleností (IDW), východiska, možnosti, omezení. Prostorová autokorelace dat, východiska
prostorové autokorelace dat, metody globální a lokální autokorelace dat, testy signifikance autokorelace dat. Metody práce s agregovanými daty do čtverců, statistiky, které se používají (Kappa Index a Cramerovo V), čtvercová analýza dat. Vedle výkladu základních pojmů
prostorová proměnná, stacionarita, variogram, kriging,…) bude podána informace o pokročilejších technikách (kokriging, vícerozměrná geostatistika, podmíněné simulace). Prostorová regrese – přehled jednotlivých modelů, modely geograficky vážené regrese GWR, prostorová
regrese a Bayesovské modely. Látka se procvičí na vzorových datech a na vybraných case-studies v počítačové učebně.Výuka je zajišťována předmětem MS710P36.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Tereza Pachlová (15.04.2016)
Povinná studijní literatura:
Ježek, J. Geostatistika a prostorová interpolace. 2015, Praha: Nakladatelství Karolinum.
Mitchel, A. 2LSThe ESRI Guide to GIS Analysis, volume 2: Spatial Measurements and Statistics, ESRI Press.
de Smith. Geospatial Analysis, 2015, 5th Edition, Goodchild, Longley.
Materiály distribuované při výuce.
Vybrané články z odborné literatury.

Doporučená studijní literatura:
Using ArcView, 2005, ESRI
ArcGIS Help 10.1, Spatial Statistics Toolbox:
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#//005p0000000t000000
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Tereza Pachlová (14.04.2016)

Požadavky ke zkoušce:

Splnění minimálního bodového limitu v písemném testu plus zodpovězení kontrolních otázek, které se týkají přímo testu nebo probrané látky.

Součástí testu je též aplikace probíraných metod pomocí počítače.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (28.10.2019)

Uvedení do problematiky a trochu historie. Interpolace v prostoru, metoda IDW. Připomenutí základních statistických pojmů. Náhodná funkce, její vlastnosti a základní charakteristiky, předpoklad stacionarity, vnitřní stacionarita. Variogram, experimentální a teoretický, variografie. Vztah variogramu a kovarianční funkce. Typy teoretických variogramů, izotropní a směrový variogram, geometrická anizotropie. Kriging jako interpolační metoda. Grafické znázornění veličin měřených v ploše, rastrová grafika, izolinie. Griding, trasování a shlazení izolinie. Informace o vybraných geostatistických metodách: univerzální kriging, kokriging, multivariační geostatistika, podmíněné simulace. Popis prostorové autokorelace a asociace zalořený na matici sousedství, globální a lokální Moranův index, Gearyho  index, Getisův index.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK