PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Hospodářská a sociální statistika - MD360P27
Anglický název: Economic and Social Statistics
Český název: Hospodářská a sociální statistika
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 8
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Garant: Ing. Hana Šlégrová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: FIALOVA (25.04.2002)
Předmět, poslání, metody a nástroje sociálně hospodářské statistiky.Obecné metodologické problémy. Statistika práce a mezd, rodin a domácností. Ekonomická aktivita obyvatelstva, zaměstnanost a nezaměstnanost, míry ekonomické aktivity, zaměstnanosti a nezaměstnanosti, statistika mezd a nákladů práce, mzdová diferenciace, ukazatele rodin a domácností. Statistika produkce. Cenová statistika. Makroagregáty. Statistika investičního majetku. Statistika produktivity. Bankovní statistika. Životní úroveň obyvatelstva. Statistika vybraných aktivit a zdraví obyvatel. Mezinárodní srovnání. Analýza a prognóza. Vybrané otázky a problémy, statistické publikace, dostupnost statistických dat.
Literatura -
Poslední úprava: SRBA (19.08.2002)

Studijní literatura:

Základní literatura:

1. Kolektiv, Úvod do sociálně hospodářské statistiky, Praha 1997

2. Statistická ročenka České republiky, ČSÚ 1998

Další povinná a doporučená literatura:

3. Odvětvová klasifikace ekonomických činností, ČSÚ v SIAK Zlín 1998

4. Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

5. Council Regulation (EEC) No 696/93 of 15 March 1993 on the statistical units for the observation and analysis of the production systém in the Community

6. Council Regulation (EC, EURATOM) No 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics

7. Council Regulation (EC, EURATOM) No 1165/98 of 19 May 1998 concerning short-term statistics

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. (16.04.2012)

Podmínkou ukončení předmětu je napsání dvou zápočtových testů (na zápočet) a zkouškového testu (zkouška).

Sylabus -
Poslední úprava: FIALOVA (22.04.2002)

1. Obecné metodologické problémy

Předmět, poslání, metody a nástroje sociálně hospodářské statistiky. Adekvační problém. Statistické jednotky. Vztah statistických jednotek a třídění. Klasifikace. Státní statistická služba.

2. Statistika práce a mezd, rodin a domácností

Ekonomická aktivita obyvatelstva, zaměstnanost a nezaměstnanost, míry ekonomické aktivity, zaměstnanosti a nezaměstnanosti, statistika mezd a nákladů práce, mzdová diferenciace, ukazatele rodin a domácností.

3. Statistika produkce I.

Typy ukazatelů podle obsahu, druhy měrných jednotek, strukturální zjišťování o produkci.

4. Statistika produkce II.

Konjunkturní odvětvové indikátory objemu produkce - v odvětvích průmysl, stavebnictví, zemědělství, služby, zahraniční obchod.

5. Cenová statistika I.

Cenové indexy, praktické typy cenových indexů, soustava indexů cen výrobců, zjišťování údajů pro cenové indexy.

6. Cenová statistika II.

Měření inflace, statistická deflace, srovnávání cenových indexů (indexy směnných relací), české cenové indexy.

7. Makroagregáty

Hrubý domácí produkt, odvětvové a sektorové třídění, národní produkt, systém národního účetnictví, využití makroagregátů (magický čtyřúhelník).

8. Statistika investičního majetku

Statistika investic, statistika zdrojů financování, statistika hmotného investičního majetku, míry investic a akumulace.

9. Statistika produktivity

Pojetí produktivity v tržní ekonomice, vícefaktorová produktivita, měření vývoje produktivity práce, ukazatele související s ukazateli pracnosti.

10. Bankovní statistika

Organizace, cíle a význam bankovní statistiky, měnový přehled, peněžní agregáty, platební bilance, ukazatele sledované na úrovni obchodních bank, indexy kurzů akcií.

11. Životní úroveň obyvatelstva

Stupnice spotřebních jednotek, metody statistického zjišťování příjmů a spotřeby obyvatelstva,

příjmy obyvatelstva, příjmová diferenciace, životní minimum, použití koeficientů pružnosti, bydlení, sociální péče.

12. Statistika vybraných aktivit a zdraví obyvatele

Vzdělávací aktivity a výchovné služby, podmínky práce, zdraví obyvatelstva a zdravotní služby, veřejný pořádek, bezpečnost obyvatelstva a ochrana hospodářství.

13. Mezinárodní srovnání

Základní pravidla, vícestranné srovnávání pomocí souboru ukazatelů, srovnávání pomocí peněžních ukazatelů, parity kupní síly měn.

14. Analýza a prognóza

Statistické srovnávání, analýza a syntéza, průzkumu očekávání - konjunkturální průzkumy, indikátor spotřebitelské důvěry, kompozitní indikátory.

15. Vybrané otázky a problémy, statistické publikace, dostupnost statistických dat.

Kurs navazuje na kurs Kvantitativní metody

Další informace: Cvičení podle tématických bloků, zápočet - 2 zápočtové testy, zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK