PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Statistická analýza dat I - MD360P05
Anglický název: Statistical Data Analysis I
Český název: Statistická analýza dat I
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 140
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=672
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Aleš Bělohradský, M.Sc.
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.
Mgr. Martin Lepič
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MD360P25
Je prerekvizitou pro: MZ340P70
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (30.10.2019)
Cílem kurzu je získání znalosti metodologických principů a aplikací statistických metod při analýze empirických sociálněgeografických, demografických a sociologických dat.
Důraz je kladen na:
1. porozumění principům statistické analýzy dat a jednotlivým statistickým metodám;
2. aplikaci jednotlivých statistických metod s využitím statistického softwaru SPSS;
3. interpretaci výsledků statistických analýz.
V rámci kurzu jsou probírány základní jednorozměrné metody statistické analýzy a diskutovány možnosti jejich použití v sociálněgeografickém, demografickém i epidemiologickém výzkumu. K aplikaci jednotlivých postupů a metod se využívá statistický software SPSS.


Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (30.10.2019)

K úspěšnému absolvování kurzu postačí podkladové materiály k přednáškám a cvičením. Během přípravy k zápočtovému testu mohou studenti využít množství elektronických materiálů ke statistickým analýzám v SPSS či následující přehledové publikace:

HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat - analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál.

MAREŠ, P., RABUŠIC, L., SOUKUP, P. (2015): Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno, Masarykova univerzita.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (30.10.2019)

K získání zápočtu je potřeba:

1. aktivně se účastnit cvičení (povoleny jsou maximálně dvě absence);

2. úspěšně splnit zápočtový test v Moodlu.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (30.10.2019)

Témata přednášek:

Statistické metody v geografii - úvod

Principy statistické indukce

Parametrické testy

Analýza rozptylu

Neparametrické testy

Analýza kategoriálních dat

Korelační a regresní analýza

Analýzy závislostí - systematizace, rozšíření

Statistická analýza dat v praxi

Statistické metody v geografii - aplikace

Témata cvičení:

Základy práce s SPSS

Popisná a inferenční statistika v SPSS

Parametrické testy v SPSS

Analýza rozptylu v SPSS

Neparametrické testy v SPSS

Analýza kategoriálních dat v SPSS

Korelační a regresní analýza v SPSS

Analýzy závislostí v SPSS

Zpracování dotazníkového šetření v SPSS

Řešení reálných příkladů v SPSS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK