PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Diplomový projekt - MD360DP4
Anglický název: Diploma project III
Český název: Diplomový projekt
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 20
Rozsah, examinace: 0/8 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečnépráce v SIS a listinné verze práce na příslušné katedře.Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : MD360DP3
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (23.12.2019)
Diplomový projekt představuje samostatnou práci studenta pod vedením školitele podle tématu jeho diplomové práce.

Náplní je:
- Studium domácí a zahraniční literatury a vytvoření teoretického rámce zpracovávaného tématu.
- Získávání dat a dalších podkladů pro diplomovou práci.
- Konzultace se školitelem.

Diplomové projekty mohou být řešeny i ve spolupráci s dalšími institucemi (ČSÚ, ÚZIS, AV ČR atd.)
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (28.10.2019)

Odborná literatura odpovídající tématu daného projektu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Tereza Pachlová (14.04.2016)

Samostatná práce studenta na diplomové práci pod vedením školitele, ukončeno na konci studia odevzdáním práce k obhajobě.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (15.05.2015)

Individuální konzultace vedoucího práce a členů katedry s diplomantem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK