PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Obsah učiva chemie a jeho inovace - MC280P68
Anglický název: Content of chemistry subject matter and its innovation
Český název: Obsah učiva chemie a jeho inovace
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. (22.04.2011)
Výuka je zaměřena na otázky obsahu učiva vybraných tematických celků chemie a jejich inovaci z hlediska
požadavků kurikulárních pedagogických dokumentů, současného stavu vývoje oboru chemie a možností aplikace
a využitelnosti učiva v praxi. Pozornost je věnována klasickému i novému učivu chemie a různým způsobům
transformace tohoto učiva. Výuka předmětu je realizována jako dvouhodinový blok přednášky a cvičení.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. (27.10.2019)

Čtrnáctová, H.: Učební úlohy v chemii. Karolinum, Praha 2009.

Čtrnáctová, H. a kol.: Přehled chemie pro základní školy. SPN a.s., Praha 2006.

Kalhous Z., Obst, O.: Školní didaktika. Portál, Praha 2002.

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha 2005.

Skalková, J.: Obecná didaktika. Grada, Praha 2006.

Vacík, J. a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN a.s., Praha 1999.

Rámcové vzdělávací programy pro ZV a GV.

Učebnice pro výuku chemie na nižším a vyšším gymnáziu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. (27.10.2019)

Předmět Obsah učiva chemie a jeho inovace je uzavřen zápočtem a zkouškou. K získání zápočtu je požadována 80% účast ve výuce a aktivita v rámci seminářů.  Ke zkoušce je požadováno zpracování tématu z učiva chemie pro vyšší gymnázia a jeho prezentace. V rámci zkoušky bude tato prezentace studentem komentována a budou zodpovězeny dotazy vyučujícího, které k ní bude mít.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. (22.04.2011)
Harmonogram:
Současné pojetí chemického vzdělávání na základní a střední škole

Kurikulární pedagogické dokumenty a jejich charakteristika

Základní subsystémy vzdělávacího procesu a jednotlivé fáze výuky

Učivo chemie - obsah a rozsah na úrovni základní a střední školy

Učivo chemie - posloupnost a strukturace na úrovni základní a střední školy

Současné trendy ve vývoji oboru chemie a jeho aplikacích

Chemie v každodenním životě a praktických aplikacích

Obecná chemie - vybrané tematické celky učiva a jejich inovace

Anorganická chemie - vybrané tematické celky učiva a jejich inovace

Analytická chemie - vybrané tematické celky učiva a jejich inovace

Organická chemie - vybrané tematické celky učiva a jejich inovace

Biochemie - vybrané tematické celky učiva a jejich inovace

Seminární práce
Zpracovat návrh inovovaného učiva vybraného tématu formou prezentace nebo posteru s využitím vhodných vyučovacích prostředků.

Studijní literatura a internetové odkazy:
Čtrnáctová, H.: Učební úlohy v chemii. Karolinum, Praha 2009.

Greenwood N. N., Earnshaw A.: Chemie prvků (1. a 2. díl). Praha, Informatorium 1993.

Kalhous Z., Obst, O.: Školní didaktika. Portál, Praha 2002.

Klikorka J., Hájek B., Votinský J.: Obecná a anorganická chemie. Praha, SNTL, 1989.

Pacák J.: Jak porozumět organické chemii. Praha, Karolinum, 1997.

Pasch, M. a kol.: od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha 2005.

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha. 1996.

Skalková, J.: Obecná didaktika. Grada, Praha 2006.

Stanitski C. L. a kol.: Chemistry in Context. American Chemical Society, WCB/McGraw-Hill, 2000.

Štulík K. a kol.: Analytické separační metody. Praha, Karolinum, 2005.

Tichý M.: Toxikologie pro chemiky. Praha, Karolinum, 2004.

Vodrážka Z: Biochemie. Praha, Academia, 2002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK