PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory) - MC280P58
Anglický název: General chemistry (for teachers)
Český název: Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 95
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: MC280P82
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Neslučitelnost : MC260P119, MC260P54, MC280P82
Je neslučitelnost pro: MC260P54, MC260P119, MC260P33
Ve slož. prerekvizitě: MC260P01M, MC260P112
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc. (05.05.2010)
Přednáška "Obecná chemie pro učitele chemie a biologie a pro biol. obory" poskytuje základní znalosti nezbytné pro další studium předmětů chemických oborů. Výklad je prováděn v základní (v některých kapitolách zjednodušené) podobě. Cílem přednášky je pochopení základních fyzikálně-chemických pojmů, zákonitostí, vztahů a metodik a jejich významu a praktického využití, s řadou příkladů z oblasti studia struktury a funkce biologicky významných molekul. Přednáška předpokládá základní znalosti matematiky, fyziky a chemie na úrovni průměrných středních škol. Přednáška o rozsahu 3 hod. týdně je doplněna cvičením v rozsahu 2 hod. týdně.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc. (05.05.2010)

J. Vacík: Obecná chemie, SPN 1986

P.W.Atkins: General Chemistry, Oxford University Press 1996

J.Sedláček a kol.: Příklady z obecné chemie, Karolinum 2010

www.studiumchemie.cz

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. (29.10.2019)

Pro získání zápočtu je nutné absolvovat testy v průběhu semestru se ziskem 60% bodů.
Průběh zkoušky: Písemná část: minimum 62% bodů je podmínkou pro konání ústní části. Ústní část zkoušky zahrnuje písemnou přípravu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. (02.05.2016)

MC280P58 Obecná chemie pro uč. chemie, uč. biologie a biol. obory

Vyučující: RNDr Petr Šmejkal, PhD

1. Úvod.

Základní pojmy pro charakterizaci látek a jejich soustav, veličiny a jednotky. Základní chemické zákony a principy. Dualistický charakter hmoty: látky a pole.

2. Struktura atomu.

Struktura atomového jádra, nuklidy a isotopy. Stálost jader a přirozená a umělá radioaktivita.

Elektronový obal atomu: kvantově mechanický model, atomové orbitaly a jejich znázorňování. Zákony výstavby elektronového obalu a periodicita vlastností prvků.

3. Struktura molekul.

Kvantově mechanický výklad chemické vazby, molekulové orbitaly, polarita vazeb, hybridní orbitaly. Vazba kovalentní, iontová, koordinačně kovalentní a slabé vazebné interakce. Vazebné interakce v biologicky významných molekulách.

4. Struktura a vlastnosti látek.

Elektrické, magnetické a optické vlastnosti látek a jejich význam pro studium struktury látek (přehledově). Přehled metod atomové a molekulové spektroskopie, jejich principy a aplikace. Příklady spektroskopických studií biologicky významných molekul.

5. Skupenské stavy látek.

Plynné skupenství: idealní a reálný plyn, stavové rovnice, zkapalňování plynů a kritický stav.

Kapalné skupenství: tenze páry nad kapalinou, povrchové napětí a viskozita kapalin (přehledově).

Pevné skupenství: krystalické a amorfní látky, typy vazeb v krystalech.

6. Chemická kinetika.

Základní pojmy chemické kinetiky. Izolované reakce 1. a 2. řádu. Simultánní reakce: zvratné, následné a bočné (přehledově). Závislost reakční rychlosti na teplotě, reakční mechanismy, katalýza.

7. Chemická energetika.

Základní pojmy, veličiny a principy termodynamiky a jejich aplikace. Tepelná bilance chemických reakcí, charakterizace uspořádanosti systému, podmínky spontánního průběhu chemických reakcí v různých typech soustav.

8. Rovnovážné stavy.

Chemický potenciál a Gibbsův zákon fází. Příklady konstrukce fázového diagramu a uplatnění Gibbsova zákona fází. Rovnováha na fázovém rozhraní a její praktické využití.

Chemická rovnováha, princip dynamické rovnováhy, Guldbergův - Waagův zákon, rovnovážná konstanta. Rovnovážné složení reakční směsi, stupeň konverze reaktantu, vliv reakčních podmínek na stupeň konverze.

9. Elektrochemie.

Rovnováhy v roztocích elektrolytů: základní pojmy - elektrolytická disociace, silné a slabé elektrolyty, ideální a reálné roztoky, iontová síla roztoků, aktivita. Rozpustnost solí. Definice pH. Disociace kyselin a zásad, disociační konstanta. Hydrolýza solí. Pufry. Výpočet pH roztoků kyselin, zásad, solí a pufrů.

Elektrolýza. Elektroforéza. Elektrodové rovnováhy, elektrodový potenciál. Typy elektrod a jejich praktické využití. Princip polarografie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK