PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pedagogické a didaktické aspekty výuky přírodovědných oborů - MC280P26
Anglický název: Pedagogical and didactic aspects of science education
Český název: Pedagogické a didaktické aspekty výuky přírodovědných oborů
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 4
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. (21.10.2017)
Kurz se zaměří na obecné pedagogické a didaktické principy, které by měly být uplatňovány při výuce přírodovědných oborů. Vycházet přitom bude nejen z poznatků tradičních oborů, jakými jsou pedagogika či obecná didaktika, ale bude je dávat do souvislosti s novými poznatky výzkumů v oblasti přírodovědného vzdělávání, a také s důležitými poznatky z oblasti neuropedagogiky resp. neuropsychologie. Smyslem kurzu je překlenout bariéru mezi tradiční pedagogikou a psychologií a úzce specifickými oborovými didaktikami přírodovědných oborů, a ukázat obecné širší přístupy k výuce přírodovědných oborů. Součástí kurzu bude řada praktických ukázek, které budou studenti moci uplatnit ve výuce i při vlastním učení.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. (21.10.2017)

WOLFE, P. (2010). Brain matters: Translating research into classroom practice. Alexandria: ASCD.

CERI-OECD (2007). Understanding the brain: The birth of a learning science. Paris: Centre for Educational Research and Innovation – OECD.

MARŠÁK, J.; JANOUŠKOVÁ, S. (2014). Neuropedagogika-neurověda a pedagogika ve společném úsilí. Pedagogika1/2014, s. 99-116. ISSN: 0031-3815.

FALTÝN, J., NĚMČÍKOVÁ, K. & ZELENDOVÁ, E. (eds.) (2010). Gramotnosti ve vzdělávání: příručka pro učitele. Praha: VÚP v Praze.

JANOUŠKOVÁ, S.; HUBÁČKOVÁ, L; PUMPR, V.; MARŠÁK, J. (2014). Přírodovědná gramotnost v preprimárním a raném období primárního vzdělávání jako prostředek zvýšení zájmu o studium přírodovědných a technických oborů. Scientia in educatione 5(1), s. 36-49. ISSN:1804-7106.TOMÁŠEK, V.; BIRD, L.; JANOUŠKOVÁ, S. (2016). Czech Republic In TIMSS 2015 Encyclopedia. [on-line]. Dostupné na WWW: http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/encyclopedia/countries/czech-republic/.

TOMÁŠEK, V.; BASL, J.; JANOUŠKOVÁ, S. (2016). Národní zpráva výzkumu TIMSS 2015. Praha: Česká školní inspekce, ISBN: 978-80-88087-07-6.

OECD (2016). PISA 2015: Assessment and analytical framework. Paris: OECD Publishing.

BLAŽEK, R.; PŘÍHODOVÁ, S. (2016). Mezinárodní šetření PISA 2015. Národní zpráva Přírodovědná gramotnost. Praha: Česká školní inspekce. ISBN 978-80-88087-08-3.

STRAKOVÁ, J. (2009). Vzdělávací politika a mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání v ČR. Orbis scholae, 3(3), 103–118.

JANOUŠKOVÁ, S.; MARŠÁK, J. (2008). Indikátory kvality vzdělávání, Pedagogika, roč. 58, č. 4, s. 315-326. ISSN:0031-3815.

JANOUŠKOVÁ, S.; MARŠÁK, J. (2011). Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků na školní, národní a mezinárodní úrovni pomocí indikátorů. Scientia in educatione (2).

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. (21.10.2017)

Ke zkoušce bude zpracován tzv. americký esej v rozsahu 1-2 stran, s principy jehož tvorby a struktury budou studenti seznámeni hned na začátku studia předmětu. Obsah ústní zkoušky bude vycházet z obsahu přednášek a doporučené literatury a její součástí bude rovněž prezentace závěrů eseje.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. (21.10.2017)


1. Různé způsoby učení se jedince přírodním vědám v průběhu života (od preprimárního vzdělávání po dospělost) a vhodné způsoby výuky.

2. Přírodovědná gramotnost jako obecný přístup k výuce přírodních věd a její vazba na kurikulární dokumenty, resp. rámcové vzdělávací programy.

3. Přínosy různých technik výuky a učení se k rozvoji přírodovědné gramotnosti (přírodovědného vzdělání).

4. Možnostmi realizace různých metod, forem a postupů výuky při realizaci rámcových vzdělávacích programů, resp. školních vzdělávacích programů v oblasti přírodních věd (včetně praktických ukázek).

5. Způsoby hodnocení výuky přírodních věd různými metodami, formami a postupy (analýza dostupných národních a mezinárodních studií).

6. Způsoby hodnocení přírodovědné gramotnosti, resp. přírodovědného vzdělávání pomocí indikátorů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK