PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Experimentální výuka obecné a anorganické chemie na SŠ - MC280C11A
Anglický název: Demonstrations and Experiments in General and Inorganic Chemistry Teaching
Český název: Experimentální výuka obecné a anorganické chemie na SŠ
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D.
RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Anotace -
Seminář je primárně určeno pro studenty prvních i vyšších ročníků bakalářského studia. Základem semináře je teoreticko-praktická výuka, spočívající v řešení problémových úloh formou práce s modely, ukázkami chemických látek, frontální i studentské prováděním pokusů atd. Seminář je vhodný také pro všechny, kteří se připravují k praktické části souborné zkoušky z didaktiky chemie a obecně pro výkon povolání učitele chemie.
Praktické semináře jsou dvouhodinové bloky zařazeny týdně po celý semestr. Během každého semináře studenti provádějí a prezentují pokusy z anorganické a obecné chemie tak, že v průběhu semestru získají základní dovednosti pro provádění a vysvětlování demonstračních pokusů na středních školách.
Kurz probíhá prezenčně, v případě nemožnosti prezenční výuky bude kurz probíhat v on-line prostředí ZOOM nebo Meet.
Poslední úprava: Teplý Pavel, RNDr., Ph.D. (17.02.2022)
Literatura

ČTRNÁCTOVÁ, H.; HALBYCH, J. Didaktika a technika chemických pokusů. 3. Praha : Karolinum, 2006. 245 s. ISBN 80-246-1192-9.
ČTRNÁCTOVÁ, H. ET AL. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, 2000, ISBN 80-7175-071-9.
LUKEŠ, I., MIČKA, Z. Anorganická chemie II.:Systematická část Praha: Karolinum, 1998, ISBN 80-7184-663-5
MIČKA, Z., LUKEŠ, I.: Anorganická chemie I.: Teoretická část. Praha: Karolinum, 1999, ISBN 80-7184-988-X
Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů - http://web.natur.cuni.cz/anorchem/19/Kubicek/Priklady-sbirka.pdf
Rovnice reakcí - http://web.natur.cuni.cz/anorchem/19/Kubicek/Rovnice.pdf
Názvosloví anorganické chemie - http://web.natur.cuni.cz/anorchem/19/Kubicek/Nazvoslovi.pdf

Chemie halogenů: http://web.natur.cuni.cz/~kudch/main/halogeny/HALOGENY/

Poslední úprava: Teplý Pavel, RNDr., Ph.D. (16.02.2015)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet:
- docházka min. 80 %
- dobrá teoretická připravenost, dodržování a respektování laboratorních postupů a bezpečnostních nařízení (v opačném případě hrozí vykázání z laboratoře)

- demonstrace zadaného pokusu/fenoménu popis jeho didaktického významu

Poslední úprava: Teplý Pavel, RNDr., Ph.D. (25.12.2023)
Sylabus -

Teoretický výklad doplněný praktickými ukázkami a vlastní laboratorní prací studentů.
Probíraná témata:
 stavba látek a jejich vlastnosti, modely,
 chemické reakce (versus fyzikální děj), jejich klasifikace avyužití ve školní praxi,
 vodík, kyslík, voda, peroxid vodíku,
 halogeny a jejich sloučeniny,
 chalkogeny a jejich sloučeniny,
 pniktogeny a jejich sloučeniny,
 prvky skupiny uhlíku a boru a jejich sloučeniny,
 alkalické kovy a kovy alkalických zemin jejich sloučeniny,
 přechodné a vnitřně přechodné kov

 elektrochemie

 acidobazické děje a pH

 chemická kinetika a termodynamika

Poslední úprava: Teplý Pavel, RNDr., Ph.D. (27.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK