PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Experimenty ve výuce chemie II - MC280C05
Anglický název: Laboratory Experiments in Chemical Education II
Český název: Experimenty ve výuce chemie II
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1450
Garant: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: MC280C15, MC280P63A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (16.02.2016)
Experimenty ve výuce chemie II je laboratorní předmět, který navazuje na předmět Experimenty ve výuce chemie I a to především získanou laboratorní zručností. Dále navazuje a nebo doplňuje teoretické předměty organické chemie a biochemie a to: Organická chemie I (b) a II (b), Biochemie I, Organická chemie III (b), Biochemie III (b) a také Didaktika organické chemie a Didaktika biochemie.

Předmět je zaměřen na experimenty z oblasti organické chemie a biochemie, které jsou didakticky zpracovány, je dbáno na správné provedení a vysvětlení jednotlivých experimentů. Experimenty jsou na SŠ do výuky chemie vhodné jak pro demonstrační formu, tak vlastní laboratorní činnost žáků.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. (02.10.2007)

Čtrnáctová, H., Halbych, J.: Didaktika a technika chemických pokusů. UK v Praze, Karolinum 2006.

Čtrnáctová, h. ak kol.: Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha, Prospektrum, 2000.

Šulcová, R., Böhmová, H.: Netradiční experimenty z organické a praktické chemie. Praha, UK PřF 2007.

Trnka, T. a kol.: Organická chemie pro posluchače nechemických oborů. Praha, Karolinum 2002.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (16.02.2016)

Podmínky pro zápočet:
Prezenční absolvování všech praktických lekcí v laboratoři (UCHLAB)
Provedení všech prezentovaných experimentů podle pokynů vedení praktika
Vypracování protokolů ke všem experimentům, pravidelné předkládání řešení ke kontrole a opravám
Případné doporučené konzultace s pedagogy

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (16.02.2016)

4. ročník, letní semestr, laboratorní cvičení - učivo rozdělo do 6 seminářů (po 4 vyučovacích hodinách)

1. Přípravy a reakce uhlovodíku

Tento seminář je zaměřen na přípravu a základní reakce nasycených i nenasycených uhlovodíků.

2. Halogenderiváty uhlovodíků a lehké drogy

Tento seminář je zaměřen na základní přípravy, vlastnosti a důkazové reakce halgoenderivátů uhlovodíků. Dále je pozornost věnována kofeinu a škodlivým látkám v cigaretovém dýmu.

3. Alkoholy, fenoly a sacharidy.

Tento seminář je zaměřen na první skupinu kyslíkatých derivátů - alkoholy. A to rozdílnou reaktivitu primárního, sekundární a terciálního alkoholu, dále rozdlílnou reaktivitu jednosytných versus vícesytné alkoholy. Seminář je zaměřen také na základní a barevné reakce fenolů, na důkazové reakce sacharidů a enzymovou hydrolýzu škrobu.

4.Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny a jejich deriváty.

Tento seminář je zaměřen na připravu karbonylových sloučenin oxidací alkoholů, na důkzaové reakce karbonylových sloučenin, reakce mravenčí a šťavelové kyseliny. Dále je pozornost věnována přípravě esterů včetně acetylsalycylové kyseliny. Studenti si vyzkouší přípravu acidobazických indikátorových barviv a efektní experiment chemické jo-jo.

5. Aminy, bílkoviny a barviva.

Tento seminář je zaměřen na acidobazické vlastnosti aminosloučeniny, větší prostor je pak věnován bílkovinám a to denaturacím proterinů, přípravu biuretu, důkazové reakce bílkovin a také vítamínům, konkrétně důkaz přítomnosti vit. C v ovoci a zelenině a vit. A. Na závěr je nechán prostor na barviva a to chromatografii rostlinných barviv. 

6. Lipidy - tuky, steroidy, mýdlo a krémy.

Tento seminář je zaměřen na detekci tuků v semenech rostlin, extrakci lipidů, důkazovou reakci na cholesterol a stupeň saturace tuků. Studenti si v rámci semináře mohou vyzkoušet výrobu mýdla a krému.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK